PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp og påkostning av maskiner

  Maskiner til bruk i virksomheten

  • D1200 Maskiner og anlegg
  • D6500 Motordrevet verktøy
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
  Satser
  Aktivering

  Regnskapsmessig skal man i teorien aktivere alle innkjøp som har en levetid lenger enn et år og avskrive det over levetiden. Små foretak kan imidlertid velge å legge de skattemessige kriteriene til grunn, sktl. § 14-40, og kostnadsføre varige driftsmidler dersom inngangsverdien er under kr 15 000 eller med en levetid på under 3 år. Det er generell praksis å legge de skattemessige vurderingskriteriene til grunn for aktivering eller kostnadsføring.

  Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester, skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

  Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

  Satser

  Aktivering

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift for kjøp og påkostning av maskiner til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Skatt

  Maskiner avskrives i saldogruppe d) Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv. Dette gjelder også for produksjonsmaskiner selv om de er fast installert, se UTV 2005/697 og UTV 2005/1172.

  Bygningsmessig arbeid ved montering av produksjonsmaskin kan avskrives sammen med maskinen i gruppe d, se sktl. § 14-41 (3).

  Se Satser - Aktivering og sktl. § 14-40.

  Unntak

  Fast teknisk installasjon i bygget som også tjener byggets funksjonalitet som bygg skal bokføres på konto 1110 Fast teknisk installasjon i bygning og avskrives i saldogruppe j) Fast teknisk installasjon i bygning, se Ot. Prp. nr. 1 (2008-2009) punkt 13.3.

  Stikkord:

  • anleggsmaskiner,
  • betongblander,
  • betongsaks,
  • bobcat,
  • bulldozer,
  • dumper,
  • dumperhenger,
  • gravemaskin,
  • heisekran,
  • hjullaster,
  • kompressor,
  • kraner,
  • lift,
  • produksjon,
  • produksjonsmaskin,
  • produksjonsutstyr,
  • servicekontrakt,
  • skurtresker,
  • slåmaskin,
  • snøfreser,
  • taubaner,
  • tilleggsutstyr,
  • kommandittselskap,
  • sne,
  • ekstrautstyr,
  • erverv,
  Kjøp og påkostning av maskiner
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan