Skattefrie matkuponger for ansatte

Lønn

Reglene er opphevet fom. inntektsåret 2019

Skattefritaket for matkuponger er opphevet fom. inntektsåret 2019 fordi fritaket anses som utdatert.

Reglene slik de var i inntektsåret 2018

Matkuponger kan kun benyttes i de tilfeller der de ansatte ikke har tilbud om bedriftskantine eller annen mulighet for å spise til subsidierte priser som følge av arbeidsforholdet.

For at arbeidsgivers tilskudd til kjøp av matkuponger for ansatte ikke skal regnes som skattepliktig inntekt stilles følgende krav:

  • kupongordningen er generell for alle eller en betydelig gruppe av ansatte i bedriften
  • kupongene bare benyttes av ansatte som har sin hovedbeskjeftigelse i bedriften
  • kupongene bare benyttes i arbeidstiden
  • matkupongens pålydende ikke overstiger 50 kr for hver arbeidsdag og arbeidsgivers tilskudd maksimalt utgjør 50 % av dette
  • en enkelt kupong ikke er pålydende mer enn 50 kr
  • matkupongen bare kan anvendes til kjøp av vanlig mat og drikke i forbindelse med arbeidet
  • den ansatte ikke kan motta veksling i kontanter eller i annen form ved innløsning av kuponger
  • kupongene er påstemplet bedriftens navn
  • de kafeer mv. som mottar kupong som vederlag for servering returnerer denne til utsteder sammen med kopi av regning hvor det fremgår hvilke varer som er utlevert på kupongen

Se FSFIN 5-15-6 annet ledd

Skattefritaket etter disse reglene gjelder ikke for vedkommende arbeidstaker i inntektsåret dersom noen av de ovennevnte vilkår for kupongordningen brytes. I dette tilfellet er hele tilskuddet skattepliktig og skal behandles på samme måte som fri kost, se temaet Fri kost og losji.

Stikkord: arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker