Mva-kompensasjon - Asylmottak

Det er staten som har ansvaret for asylmottak, det er dermed ikke en sosialtjeneste som er pålagt kommunen ved lov. Drift av asylmottak er omfattet av avgiftsunntaket for sosiale tjenester i mval. § 3-4. Tildelingen av kontrakter skjer etter anbud hvor både kommunale og private aktører kan delta.

Private aktører som driver asylmottak faller utenfor kompensasjonsordningen, se kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. Dette medfører igjen at hvis kommunene driver asylmottak vil de være i konkurranse med private aktørere på markedet og vil rammes av konkurranseregelene i kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr 4. Kommunene vil derfor ikke har krav på kompensasjon for mva på anskaffelser til drift av asylmottak. Se MVA-håndboken kap. 23-4 om kompensasjonsordningen, Asylmottak og SKD 15/11.

Stikkord: merverdiavgiftkompensasjon