Bakgrunn

Merverdiavgift

Bokføring

Forberedelser

Det er viktig at regnskapssystemet tilpasses den nye mva-meldingen slik at regnskapet kan føres med de konti og mva-koder som er nødvendig for å få ut tall som kreves spesifisert på MVA-meldingens nye og endrede poster. Her er det bl.a. viktig å tenke på at regnskapssystemet må oppdateres til nyeste versjon før bokføringen for 2017 starter.

Importerer virksomheten varer, er det viktig å sette seg inn i de nye reglene for innførselsmerverdiavgift siden det er virksomheten som har ansvaret for beregning, innrapportering og innbetaling av innførselsmerverdiavgiften. I tillegg til informasjonen i dette bokføringspunktet, se eget punkt om beregning av innførselsmerverdiavgiften.

Gå igjennom avtaler og rutiner du har med regnskapsfører og eventuelle deklaranter/speditører for å se om det må gjøres endringer og om det kreves ny kompetanse. Har de som trenger tilgang til deklarasjonsoversikten i Altinn og tolldeklarasjonene faktisk tilgang?

Hyppighet

Innførselsmerverdiavgift må bokføres minst hver termin, men de fleste vil finne det naturlig å bokføre per tolldeklarasjon, eller etter å ha kontrollert deklarasjonsoversikten hver måned.

Bilags- og tolldeklarasjonsreferanse

Det er ikke krav til at inngående varefaktura skal referere til bilag for innførselsmerverdiavgift i regnskapet.

Inngående varefaktura må ikke referere til tolldeklarasjonen i selve regnskapet, men det er et dokumentasjonskrav.

Bokføring av innførselsmerverdiavgiften

Utgående innførselsmerverdiavgift (mva til betaling):

Regnskapet skal spesifisere:

 • Grunnlaget for beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer fordelt på de forskjellige avgiftssatsene
 • Grunnlag knyttet til innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av

Dette grunnlaget er ikke en regnskapsmessig kostnad, men kan føres i regnskapet på en av følgende to måter:

 • registrere på en blindkonto per avgiftssats i balanseregnskapet
 • registrere med en særskilt mva-kode per avgiftssats

Transaksjonene må spesifiseres i regnskapet på en slik måte at de kan knyttes til postene i den nye mva-meldingen. Grunnlaget kan bokføres per tolldeklarasjon, per periode eller per termin, men beregningen av grunnlaget skal dokumenteres per tolldeklarasjon.

Inngående innførselsmerverdiavgift (mva til fradrag):

Grunnlaget for fradragsberettiget inngående avgift er delt på innenlands inngående merverdiavgift og innførselsmerverdiavgift. For innførselsmerverdiavgift der du har fradragsrett er det den bokførte kostnaden som skal vises i spesifikasjonen.

Andre avgiftsgrunnlag:

Også de andre avgiftsgrunnlagene som har fått egne poster i skattemeldingen må vises særskilt. For eksempel skal kjøp med omvendt avgiftsplikt fordeles på tjenester kjøpt fra utlandet og innenlands kjøp av varer og tjenester.

Eksempler på bokføring av innførselsmerverdiavgiften:

På temaet Bokføring av innførselsmva kan du se prakitiske eksempler med og uten bruk av mva-koder.

Her finner du eksempler som viser bokføring i følgende tilfeller:

 • Innkjøp av varer for videresalg
 • Gjeninnførsel av varer etter reparasjon
 • Gjeninnførsel av varer etter bearbeiding
 • Innførsel av kunstverk
 • Innkjøp av tanntekniske produkter

Oppdatert GBS 9

Bokføringsstandardstyret har oppdatert Uttalelse om god regnskapsskikk nr 9, se GBS9.

Hvordan skal innførselsmerverdiavgiften dokumenteres?

 • Tolldeklarasjonen med underbilag.
  Dette er hoveddelen av dokumentasjonen. For varer der det ikke skal beregnes merverdiavgift, er tolldeklarasjonen med underbilag tilstrekkelig dokumentasjon.
 • Grunnlag for beregning av merverdiavgift samt merverdiavgiften.
  Du må dokumentere beregnet grunnlag for merverdiavgift ved innførsel av varer, og utregnet merverdiavgift. Dokumentasjonen skal vise grunnlag og avgift per avgiftssats for hver tolldeklarasjon. For forslag til praktisk gjennomføring, se GBS 9 under punktet Vurdering.
Stikkord: merverdiavgift, moms, mva

Postene i MVA-melding RF-0002/RF-0004