Bakgrunn

Merverdiavgift

Varekjøp fra utlandet (importmoms)

Før 1. januar 2017 inngikk innførselsmerverdiavgiften i tolldeklarasjonen og ble betalt ved import. Som oftest var det en speditør som ordner dette på tollstedet på vegne av virksomheten. Betalingen skjedde ved å benytte seg av egen tollkreditt eller at speditør la ut.

1. januar 2017 ble denne ordningen endret. Ansvaret for beregning og innrapportering av innførselsmerverdiavgiften ble flyttet fra Tolletaten til importør. Innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget blir ikke lenger oppgitt i tolldeklarasjonen, og virksomheter som importerer varer fra utlandet, også enkeltinnkjøp, må selv sørge for å samle inn nødvendige opplysninger og dokumentasjon, beregne avgiftsgrunnlag og avgift og innrapportere og betale innførselsmerverdiavgiften til Skatteetaten via MVA-meldingen. Avgiften egenfastsettes altså på samme måte som for innenlandsk mva.

Se også Skattedirektoratets prinsipputtalelse avgitt 7. mars 2018, SKD 070318 - Faglige avklaringer mv. knyttet til innførselsmerverdiavgiften.

Beregning av innførselsmerverdiavgiften

Reglene om beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift er ikke endret, se mval. § 4-11. I henhold til denne bestemmelsen skal beregningsgrunnlaget ved innførsel av varer fastsettes etter tollovens kapittel 7 - Grunnlag for beregning av toll.

Skatteetaten anbefaler følgende rutiner for beregning og kontroll av avgiftsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgiften:

 1. Sjekk at alle tolldeklarasjoner er mottatt for perioden. Det er tolldeklarasjonens ekspedisjonsdato som styrer hvilken periode den bokføringspliktige skal innberette og bokføre innførselsmerverdiavgiften.
  Fullstendig oversikt over periodens tolldeklarasjoner kan lastes ned fra Altinn.
  Se hva Tolletaten sier om Tolldeklarasjonsoversikten i Altinn. Her finner du også eksempel-filer.
 2. Ta godt vare på tolldeklarasjonen. Den skal brukes når du beregner innførselsmerverdiavgiften og er viktig for å dokumentere bokføringen.
 3. Sjekk at tolldeklarasjonen er korrekt.
  Opplysningene om verdi, fraktkostnader, forsikringer mv. skal samsvare med fakturaer fra vareleverandør, speditør og så videre.
 4. Finn riktig avgiftssats.
  Det kan være varer med ulik avgiftssats på samme tolldeklarasjon.
 5. Beregn tollverdien.
  Tollverdien er det du har betalt eller skal betale for varen i utlandet inkludert transportkostnadene til Norge, forsikring, kostnader til emballasje og liknende.
  Tollverdien er ofte lik den statistiske verdien i rubrikk 46 på tolldeklarasjonen.
  Unntak:
  • gjeninnførsel etter bearbeiding i utlandet, for eksempel råvareforedling eller reparasjon av gjenstander
  • innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter
  • innførsel av tanntekniske produkter.
   Finn ut mer hos Tolletaten.
 6. Beregn grunnlaget for innførselsmerverdiavgift.
  Grunnlaget for innførselsmerverdiavgiften er tollverdi + eventuell toll og andre avgifter. Disse andre avgiftene kan være f.eks. særavgifter eller forskningsavgift. Toll og andre avgifter finner du i tolldeklarasjonen i rubrikk 47.
 7. Regn ut merverdiavgiften ved hjelp av riktig grunnlag og sats.
  Skatteetaten har laget en veiledning - "Slik beregner du innførselsmerverdiavgift"
Eksempel på beregning av merverdiavgiftsgrunnlaget og merverdiavgiften
Eksempler på utregning av merverdiavgiften

Endringer ved bruk av speditør

All innførselsmerverdiavgift skal behandles i MVA-meldingen dersom virksomheten er mva-registrert. Speditør skal ikke lenger beregne, innrapportere og legge ut for innførselsmerverdiavgiften på vegne av importerende virksomhet. Inneholder tolldeklarasjonen til en mva-registrert virksomhet innførselsmerverdiavgift, vil den bli avvist av Tolletaten, og ny tolldeklarasjon uten mva må sendes Tolletaten.

Ikke registrere virksomheter

Virksomheter som ikke er registrerte i mva-registeret eller som ikke er registrert for særavgift, vil ved innførsel av varer, betale avgiftene til Tolletaten ved godkjenning av tolldeklarasjonen. Tolletaten krever inn merverdiavgift og/eller eventuell særavgift på vegne av Skatteetetaten. Dersom virksomheten velger å bruke speditør, skjer betalingen ved at speditøren benytter sitt dagsoppgjør og legger ut for importavgiftene på vegne av virksomheten.

Ikke registrerte virksomheter beregner ikke innførselmerverdiavgiften selv, slik som registrerte virksomheter, og skal ikke sende inn MVA-meldingen.

Midlertidig innførsel

Hvis du importerer en vare midlertidig, skal du rapportere dette i mva-meldingen.

Hvis innførselen går under reglene i tollovens § 6 om tollfritak, fører du beregningsgrunnlaget for merverdiavgift i "Post 11. Innførsel av varer det ikke skal beregnes merverdiavgift av".

Dersom du ikke gjenutfører varen innen fristen, som regel 12 måneder, må du korrigere mva-meldingen for den terminen innførselen sjedde. Dette gjøres ved at grunnlaget i post 11 reduseres. Deretter fylles post 9 eller 10 ut, og evt. post 17 og 18. Fristen for å korrigere er terminforfallet for den terminen du er inne i når du korrigerer.

Les mer om midlertidig import hos Tolletaten.

Tidligere måtte mva-registrerte stille sikkerhet for merverdiavgift ved å reservere deponert beløp på tollkreditt ved midlertidig innførsel. Det trenger du ikke lenger. Det er kun nødvendig å stille sikkerhet hvis det i tillegg skal beregnes toll og/eller særavgift.

Den nye MVA-meldingen

For å gjøre plass til de nye postene for innføreselsmerverdiavgift, ble omsetningsoppgaven for merverdiavgift erstattet av "Skattemelding for merverdiavgift" (MVA-meldingen) med virkning f.o.m. 1. januar 2017. Den nye MVA-meldingen har 19 poster mot 11 poster i tidligere omsetningsoppgave, og postene er gruppert etter logisk sammenheng i gruppe A til H. For spesifikasjon av postene, se under.

Alle virksomheter som etter loven er merverdiavgiftsregistrert, skal levere MVA-meldingen. Endringene i MVA-meldingen berører alle som er mva-registrert, men vil påvirke importører som er registrert i merverdiavgiftsregisteret mest.

Følgende er ikke endret:

 • Varer rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene.
 • Toll og særavgift betales ved deklarering.
 • Virksomheter og privatpersoner som ikke er mva-registrert fører innførselsmerverdiavgift i tolldeklarasjonen og betaler ved innførsel.
  Tolletaten krever inn avgiften på vegne av Skatteetaten.
 • Frister for innlevering og betaling er de samme som tidligere.

Når brukes omsetningsoppgaven og når brukes MVA-meldingen?

MVA-meldingen :
 • Meldingen benyttes for transaksjoner f.o.m. 01.01.2017
 • Første innsending 1. termin 2017
 • Forfallsdato 10. april 2017
Omsetningsoppgaven:
 • Oppgaven benyttes for alle transaksjoner for 2016 (selv om terminforfall er i 2017)
 • Siste terminoppgave var for 6. termin 2016
 • Forfallsdato 10. februar 2016

For hvordan du endrer en mva-melding som allerede er sendt inn eller en feil i omsetningsoppgaver fra 2016 eller tidligere, se punktet om korrigeringer.

Endringer i omsetningsoppgavene

Alle oppgavene har fått nye navn. Det er kun RF-0002 og RF-0004 det er gjort store endringer i med nye og endrede poster. Se detaljert oversikt post for post under.

I RF-0005 er post 1 splittet til post 1: "Tjenester kjøpt fra utland, og beregnet avgift 25%" (fjernleverbare tjenester) og post 2 Innenlands kjøp av varer og tjenester, og beregnet avgift 25%" (innenlands kjøp av klimakvoter/gull).

Nye navn:

 • RF-0002 Skattemelding for merverdiavgift - alminnelig næring
 • RF-0004 Skattemelding for merverdiavgift - primærnæring
 • RF-0005 Skattemelding for merverdiavgift - omvendt avgiftsplikt
 • RF-0009 Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

Se MVA-meldingene ved å klikke på link i RF-skjemaene over.

Rapportering og betaling

Frist

Fristen for rapportering og betaling av MVA-meldingen er den samme som den var for omsetningsoppgaven.

Leveringsfristene (rapportering) er:

 • 6 terminer:
  • jan/feb - 10. april, mars/april - 10. juni, mai/juni - 31. aug, juli/aug - 10. okt, sept/okt - 10. des, nov/des - 10. feb
 • 12 terminer:
  • jan - 10. mars, feb - 10. april, mars - 10. juni, april - 10. juni, mai - 10. juli, juni - 31. august, juli - 10. sept, aug - 10. okt, sept - 10. nov, okt - 10. des, nov - 10. jan, des - 10. feb

Se skatteforvaltningsforskriften § 8-3-10.

Betalingsfristene for skattleggingsperioder med 6 terminer per år og 12 terminer per år er like, og følger leveringsfristene for skattleggingsperioder med 6 terminer per år, se over. Skattebetalingsloven § 10-30.

NB! To endringer
 • Nye virksomheter kan ikke få innvilget årstermin ved lav omsetning før de har levert vanlige terminer ett år med rapportering og betaling i rett tid. Dette er en endring fra tidligere, hvor årstermin kunne bli innvilget ved nyregistrering.
 • Dersom virksomheten ikke leverer mva-melding eller betaler til gitt frist, kan skattekontoret bestemme at de får månedstermin i stedet for tomånederstermin, se skatteforvaltningsforskriften § 8-3-2.

Fradragsføring og rapportering

Det er tidspunktet for fortolling som styrer hvilken termin avgiften skal innrapporteres og fradragsføres.

Rapportering og fradragsføring skjer i samme mva-melding, og det blir ingen avgift å betale dersom virksomheten har fullt fradrag. Virksomheter som har fullt fradrag får dermed bedre likviditet i forhold til gammel ordning ettersom innførselsmerverdiavgiften først ble betalt til Tolletaten for deretter å kreve fradrag av Skatteetaten via omsetningsoppgaven.

Delt virksomhet

Avgiftspliktige som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og som driver delt virksomhet, skal rapportere innførselsmerverdiavgift på samme måte som alle andre merverdiavgiftspliktige virksomheter. Dvs. at de ikke skal deklarere eller betale innførselsmerverdiavgift ved innførsel, men innrapportere og betale avgiften i MVA-meldingen for terminen. Dette gjelder både for den avgiftspliktige delen av virksomheten og den ikke-avgiftspliktige delen av virksomheten.

Fradragsføring av importmerverdiavgiften kan kun gjøres for den avgiftspliktige delen av virksomheten. For den ikke-avgiftspliktige delen av virksomheten vil det ikke være fradragsrett for importmerverdiavgiften.

Rapportering for kommuner

Kommuner som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal innrapportere all innførselsmerverdiavgift i MVA-meldingen.

Kommunen krever fradrag i MVA-meldingen for den avgiftspliktige delen. Refusjon for resterende merverdiavgift kreves i kompensasjonsmeldingen etter reglene i kompensasjonsloven.

Korrigeringer

Korrigering av tidligere innsendt MVA-melding

Korrigeringer gjøre som før.

Det finnes to typer endringsmeldinger:

 • tilleggsmelding og
 • korrigert melding

Fristen for endring er innen 3 år etter leveringsfristen for opprinnelig mva-melding.

Merk!

 • Ved feil opplysninger i MVA-meldingen, må endringsmelding sendes til Skatteetaten.
 • Ved feil opplysninger i tolldeklarasjonen, må søknad om omberegning sendes til Tolletaten.
  Endringer i tolldeklarasjonen medfører ofte endringer i merverdiavgiften som igjen medfører endring i MVA-meldingen for gjeldende termin.

Skjer registreringen direkte i Altinn, skal du velge meldingstypen «tilleggsmelding» eller «korrigert melding» i feltet Meldingsopplysninger.

Rette feil i omsetningsoppgaver fra 2016 eller tidligere

Siste ordinære frist for å levere omsetningsoppgaven var 10. februar 2017. For årstermin var siste frist 10. mars 2017. Etter dette kan du kun bruke oppgaven til å endre på en tidligere innsending.

Ved endring av en tidligere innsendt omsetningsoppgave, sender du en endringsoppgave. Registrerer du direkte i Altinn, velger du meldingstypen "tilleggsmelding" eller "korrigert oppgave". Du må endre oppgaven innen 3 år etter opprinnelig innleveringsfrist.

Ikke refusjon for merverdiavgift

Det er ikke lenger nødvendig å kreve refusjon for merverdiavgift. Registrerte virksomheter får refundert merverdiavgiften ved innsending av endringsmelding for den terminen som var feil.

Stikkord: moms, mva, merverdiavgift

Bokføring

Postene i MVA-melding RF-0002/RF-0004