Bakgrunn

Merverdiavgift

Bokføring

Postene i MVA-melding RF-0002/RF-0004

Nye poster:

 • Post 6:
  Innenlandsk fritattomsetning
 • Post 8:
  Spesifisering av fritatt omsetning ved utførsel av varer og tjenester
 • Postene 9, 10 og 11:
  Innførsel av varer: (25 %, 15 % og fritak)
 • Postene 17 og 18:
  Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift (25 % og 15%)

Gruppe A. Samlet omsetning, uttak og innførsel

Post 1 - Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

Post 1 omfatter kun omsetning utenfor loven. Dette er fortsatt en post som bare brukes av Statistisk sentralbyrå, og den omfatter:

 • unntakene etter mval. kapittel 3
 • omsetning før beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret er passert
 • omsetning innenfor fellesregistrert virksomhet

Offentlige tilskudd som ikke er vederlag for omsetning skal ikke tas med i post 1. Det samme gjelder sponsorinntekter mottatt som gave. Finansielle inntekter, tilfeldige inntekter i form av gevinst fra spill og andre gevinster av kapital skal heller ikke tas med i post 1. Finansielle inntekter omfatter også annen finansiell omsetning, slik som resultatet fra finansielle instrumenter, herunder renter og utbytte av aksjer. Omsetning i utlandet skal ikke tas med i post 1.

Beløpet i post 1 innhentes til bruk i offentlig statistikk, og blir ikke benyttet av skattemyndighetene til fastsettelse av merverdiavgift eller skatt.

Post 1 inngår ikke i summering eller beregning.

Post 2 - Samlet omsetning og uttak innenfor merverdiavgiftsloven og innførsel

Her beregnes summen av:

 • all omsetning av varer og tjenester som det skal beregnes merverdiavgift av
 • all omsetning av varer og tjenester som er omfattet av merverdiavgiftsloven (omsetning innenfor loven), men hvor omsetningen er fritatt for avgiftsplikt (nullsats)
 • alle uttak av varer og tjenester som det skal beregnes merverdiavgift av
 • alle uttak av varer og tjenester som er omfattet av merverdiavgiftsloven, men hvor uttaket er fritatt for avgiftsplikt (nullsats)
 • all innførsel av varer
 • all innførsel av tjenester (kjøp av tjenester fra utlandet) som det skal beregnes merverdiavgift av

Ved uttak og byttehandel skal avgiften beregnes av den alminnelige omsetningsverdien for tilsvarende varer eller tjenester.

Beløpet i post 2 skal omfatte all deklareringspliktig aktivitet i virksomheten (omsetning, uttak, innførsel).

Beløpet skal være uten merverdiavgift. Post 2 skal være lik summen av post 3 til 12.

Gruppe B. Innenlands omsetning og uttak

Vurdering av næringsdrivende og omsetning over kr 50 000

Grunnlaget i post 3 - 8 summeres for å se om omsetningen er over kr 50 000, slik at virksomheten fortsatt skal være mva-registrert.

I denne omsetningen inkluderes ikke:

 • innførsel av varer
 • kjøp av fjernleverbare tjenester
 • innenlands kjøp med omvendt avgiftsplikt

Innførsel er ikke inkludert i beløpsgrensen etter mval. § 2-1, og er lite relevant ved næringsvurderingen.

Post 3 - Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 25 %

Her fører du innenlands omsetning og uttak av varer og tjenester som skal beregnes med merverdiavgift alminnelig sats 25 %.

Omsetningen eller uttaket oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

I grunnlagsfeltet fører du grunnlag for utgående merverdiavgift 25 %.

Her er det ingen endringer. Begrepet «innenlands omsetning» i gruppe B står som motsetning til Utførsel i gruppe C.

Post 4 - Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 15 %

Her fører du innenlands omsetning og uttak av varer og tjenester som skal beregnes med merverdiavgift redusert sats 15 %, dvs. omsetning og uttak av næringsmidler (mat- og drikkevarer).

Omsetningen eller uttaket oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

I grunnlagsfeltet fører du grunnlag for utgående merverdiavgift 15 %.

Her er det ingen endringer. Begrepet «innenlands omsetning» i gruppe B står som motsetning til Utførsel i gruppe C.

Post 5 - Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 12 %

Lav mva-sats var 10% i 2017 og økte til 12% i 2018.

Her fører du innenlands omsetning og uttak av varer og tjenester som skal beregnes med merverdiavgift redusert sats 12 %, dvs. omsetning og formidling av romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet, utleie av fast eiendom til camping samt utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom. Redusert sats 12 % brukes også ved omsetning og formidling av persontransporttjenester, innenlands ferging av kjøretøyer og for inngangsbilletter til kinoer, museer, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og større idrettsarrangementer.

Omsetningen eller uttaket oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

I grunnlagsfeltet fører du grunnlag for utgående merverdiavgift 12 %.

Her er det ingen endringer. Begrepet «innenlands omsetning» i gruppe B står som motsetning til Utførsel i gruppe C.

Post 6 - Innenlands omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift

Her fører du innenlands omsetning og uttak av varer og tjenester som er omfattet av merverdiavgiftsloven, men som er fritatt for merverdiavgift (nullsats). Se merverdiavgiftsloven kapittel 6 del I og II og del III §§ 6-30 til 6-32.

Omsetningen eller uttaket oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

Postene 6 - 8 er en oppsplitting av gammel post 3. Hensikten med oppsplittingen er å få renere poster og bedre kontroll.

Hva som er fritatt for merverdiavgift i mval. kap. 6 del I og II:

 • Del I - Innenlands omsetning
  • Aviser, mval. § 6-1
  • Elektroniske nyhetstjenester, mval. § 6-2
  • Tidsskrift, mval. § 6-3
  • Bøker, mval. § 6-4
  • Andre publikasjoner, mval. § 6-5
  • Elektrisk kraft mv. til husholdningsbruk i Nord-Norge, mval. § 6-6
  • Kjøretøy mv., mval. § 6-7
  • Fartøy mv., mval. § 6-9
  • Luftfartøy mv., mval. § 6-10
  • Plattformer, rørledninger mv., mval. § 6-11
  • Oppføring av ambassadebygg, mval. § 6-12
  • Internasjonale militære styrker og kommandoenheter, mval. § 6-13
  • Overdragelse av virksomhet, mval. § 6-14
  • Biologisk materiale, mval. § 6-15
  • Begravelsestjenester, mval. § 6-16
 • Del II - Uttak
  • Tilsvarende fritak som ved omsetning, mval. § 6-17
  • Bedriftskantiner mv., mval. § 6-18
  • Veldedige formål mv., mval. § 6-19
  • Primærnæringer, mval. § 6-20
 • Del |||
  • Varer og tjenester til fartøy, mval. § 6-30
  • Varer og tjenester til luftfartøy, mval. § 6-31
  • Varer og tjenester til petroleumsvirksomheten, mval. § 6-32

Post 7 - Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt

Her fører selger sin innenlands omsetning av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, dvs. omsetning hvor kjøper skal beregne og betale merverdiavgift. Dette gjelder i dag omsetning av klimakvoter og gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet, jf. merverdiavgiftsloven § 11-1 (2) og (3).

Omsetningen oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

Postene 6 - 8 er en oppsplitting av gammel post 3. Hensikten med oppsplittingen er å få renere poster og bedre kontroll.

Gruppe C. Utførsel

Vurdering av næringsdrivende og omsetning over kr 50 000

Grunnlaget i post 3 - 8 summeres for å se om omsetningen er over kr 50 000, slik at virksomheten fortsatt skal være mva-registrert.

I denne omsetningen inkluderes ikke:

 • innførsel av varer
 • kjøp av fjernleverbare tjenester
 • innenlands kjøp med omvendt avgiftsplikt

Innførsel er ikke inkludert i beløpsgrensen etter mval. § 2-1, og er lite relevant ved næringsvurderingen.

Post 8 - Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift

Her fører du omsetning av varer og tjenester ut av merverdiavgiftsområdet (utførsel) og omsetning med tilknytning utenfor merverdiavgiftsområdet. Med merverdiavgiftsområdet menes det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen, men ikke Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene. Slik omsetning er fritatt for merverdiavgift (nullsats). Se nærmere merverdiavgiftsloven kapittel 6 del III med unntak av §§ 6-30 til 6-32, som føres i post 6.

Merverdiavgiftsforskriften og tollforskriften har nærmere regler om registrerings- og dokumentasjonsplikt av regnskapsopplysninger knyttet til utførsel og omsetning med tilknytning utenfor merverdiavgiftsområdet.

Omsetningen oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

Postene 6 - 8 er en oppsplitting av gammel post 3. Hensikten med oppsplittingen er å få renere poster og bedre kontroll.

Hva som er fritatt for merverdiavgift framgår av:

 • utførsel av varer, mval. § 6-21
 • utførsel av tjenester, mval. § 6-22
 • Varer som legges inn på tollager, mval. § 6-23
 • Varer som videreselges ut av merverdiavgiftsområdet, mval. § 6-24
 • Varer til turister, mval. § 6-25
 • Utsalg på lufthavn ved utreise, mval. § 6-26
 • Utsalg på lufthavn ved ankomst, mval. § 6-27
 • Transporttjenester, mval. § 6-28
 • Formidlingstjenester, mval. § 6-29
 • Reklamepublikasjoner på fremmed språk mv., mval. § 6-33
 • Garantireparasjoner, mval. § 6-34

Post 8 viser utførsel isolert fra øvrig fritatt omsetning.

Gruppe D. Innførsel av varer

Post 9 - Innførsel av varer, og beregnet avgift 25 %

Her fører du innførsel av varer til merverdiavgiftsområdet som skal beregnes med merverdiavgift alminnelig sats 25 %. Med merverdiavgiftsområdet menes det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen, men ikke Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene. All innførsel av varer skal føres i enten post 9, 10 eller 11 i skattemeldingen. Innførsel av varer som er unntatt fra deklareringsplikt etter tolloven, og hvor det enten ikke skal beregnes merverdiavgift eller det foreligger full fradragsrett, skal ikke føres i skattemeldingen.

Delte virksomheter, dvs. virksomheter som driver dels avgiftspliktig og dels ikke-avgiftspliktig virksomhet, skal oppgi all merverdiavgift som oppstår ved innførsel av varer. De skal oppgi mva for avgiftspliktig og for ikke-avgiftspliktig virksomhet, enten det er fradragsrett eller ikke (avskåret fradragsrett). Kommuner mv. som er kompensasjonsberettigete, skal også oppgi all merverdiavgift som oppstår ved innførsel av varer. Beregnet innførselsmerverdiavgift ved innførsel av varer som ikke er til bruk i avgiftspliktig del av virksomheten, kan ikke føres til fradrag i post 17 eller 18.

Med varer menes alle fysiske gjenstander og dessuten elektrisk kraft, vann fra vannverk, gass, varme og kulde. Innførsel av varer er deklareringspliktig til tollmyndighetene, men innførselsmerverdiavgift som skal innrapporteres i skattemelding for merverdiavgift skal ikke oppgis med avgiftsgrunnlag og merverdiavgiftssats i tolldeklarasjonen.

Merverdiavgift ved innførsel av varer oppgis i skattemeldingen for den terminen varen fortolles (fortollingstidspunktet). Beregningsgrunnlaget skal fastsettes etter reglene i tolloven kapittel 7 om grunnlag for beregning av toll (tollverdien). Toll og andre avgifter som oppkreves ved innførselen inngår i beregningsgrunnlaget. For enkelte varer er det særregler om beregningsgrunnlaget i merverdiavgiftsloven § 4-11, blant annet for innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter.

I grunnlagsfeltet fører du grunnlag for innførselsmerverdiavgift alminnelig sats 25 %.
I avgiftsfeltet fører du utgående innførselsmerverdiavgift for varer med mva-sats 25 %.

Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift fører du i post 17.

Alt som føres i tolldeklarasjonen skal føres i post 9 - 11 (og dermed post 2).

Gjelder innførsel av alle varer bortsett fra næringsmidler og varer som er omfattet av kapittel 7.

Post 10 - Innførsel av varer, og beregnet avgift 15 %

Her fører du innførsel av varer til merverdiavgiftsområdet som skal beregnes merverdiavgift med redusert sats 15 %, dvs. innførsel av næringsmidler (mat- og drikkevarer) jf. mval. § 5-2. Se omtalen av post 9 ovenfor.

I grunnlagsfeltet fører du grunnlag for innførselsmerverdiavgift redusert sats 15 %.
I avgiftsfeltet fører du utgående innførselsmerverdiavgift for varer med mva-sats 15 %.

Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift fører du i post 18.

Alt som føres i tolldeklarasjonen skal føres i post 9 - 11 (og dermed post 2).

Post 11 - Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av

Her fører du innførsel av varer til merverdiavgiftsområdet som er deklareringspliktig etter tolloven, men som det ikke skal beregnes merverdiavgift av. Slike varer er nærmere angitt i merverdiavgiftsloven kapittel 7 med videre henvisning til tolloven.

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av flere typer varer som har tollfritak ved innførsel eller som er unntatt eller fritatt for merverdiavgift ved innenlands omsetning. Det skal blant annet ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av elbiler, av fartøy og varer til fartøy, av luftfartøy og varer til luftfartøy, av plattformer mv. og av elektrisk kraft. Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift ved midlertidig innførsel av varer som skal gjenutføres og ved gjeninnførsel av varer i uforandret stand.

Se omtalen av post 9 ovenfor.

Alt som føres i tolldeklarasjonen skal føres i post 9 - 11 (og dermed post 2).

Utgående innførselsmerverdiavgift for varer med mva-sats 0 % inngår i denne posten.

I denne posten føres:

 • Varer unntatt eller fritatt for mva ved innenlands omsetning, mval. § 7-1 og §§ 7-3 til 7-5 - herunder fartøyer, luftfartøyer, plattformer osv.
 • Varer som har tollfritak ved innførsel, mval. § 7-2 jf. tolloven
  PLUSS:
  • Varer som mottas vederlagsfritt, mval. § 7-6. (garantideler mv. - for gaver se tolloven kapittel 5)
  • Elektrisk kraft, mval. § 7-7 - jf. ny ordning mellom Toll og Statkraft om deklarering i månedlig tolldeklarasjon
  MINUS:
  • Varer av utdannende, vitenskapelig og kulturell art, mval. § 7-8. (deler av tolloven § 5-7)
  • Fritak etter mval. § 7-9

Eksempler kan være: Bøker, aviser, skip, luftfartøy, gjeninnførsel, plattformer osv.

Gruppe E. Kjøp med omvendt avgiftsplikt

Post 12 - Tjenester kjøpt fra utlandet, og beregnet avgift 25 %

Fjernleverbare tjenester.

Her fører du kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet (utenfor merverdiavgiftsområdet) dersom tjenesten er merverdiavgiftspliktig ved omsetning her i landet. Se merverdiavgiftsloven § 3-30 jf. § 11-3. Fjernleverbare tjenester er blant annet konsulenttjenester, advokattjenester frem til en prosess for domstolene, formidlingstjenester (med visse unntak, bl.a. eiendomsmegling), revisjon, programmering og alle tjenester som kan leveres over Internett.

Avgiften oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

I grunnlagsfeltet fører du grunnlag for innførselsmerverdiavgift alminnelig sats 25 %.
I avgiftsfeltet fører du utgående innførselsmerverdiavgift for varer med mva-sats 25 %.

Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift fører du i post 17.

Denne posten er skilt ut for å kunne sammenholdes med post 17 (fradragsført inngående avgift for innførsel av varer/tjenester).

Elektroniske nyhetstjenester er fra 1. mars 2016 fjernleverbar tjeneste med 0-sats. Slike tjenester anses ikke som «merverdiavgiftspliktig ved omsetning i merverdiavgiftsområdet» etter mval. § 3-30 fjerde ledd og skal ikke innrapporteres i MVA-meldingen. Innenlands omsetning av elektroniske nyhetstjenester føres i post 6 med 0-sats.

Post 13 - Innenlands kjøp av varer og tjenester, og beregnet avgift 25 %

Gull og klimakvoter

Her fører du innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, dvs. omsetning hvor kjøper, og ikke selger, skal beregne og betale merverdiavgift. Dette gjelder i dag omsetning av klimakvoter og gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet, jf. merverdiavgiftsloven § 11-1 (2) og (3).

Avgiften oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

I grunnlagsfeltet fører du grunnlag for utgående merverdiavgift alminnelig sats 25 %.
I avgiftsfeltet fører du utgående merverdiavgift for varer med mva-sats 25 %.

Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift fører du i post 14.

Denne posten skal som tidligere i omsetningsoppgaven ikke med i post 2 i kjøpers MVA-melding (dette er selgers omsetning i selgers MVA-melding post 7).

Gruppe F. Fradragsberettiget innenlands inngående avgift

Post 14 - Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 25 %

Her fører du fradragsberettiget innenlands inngående merverdiavgift alminnelig sats 25 %. Inngående avgift er merverdiavgift som er påløpt ved kjøp av varer og tjenester.

Inngående avgift som er påløpt ved innførsel av varer eller kjøp av tjenester fra utlandet, fører du i post 17 eller 18.

Bare inngående avgift på varer og tjenester til bruk i virksomhet innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Det er blant annet ikke fradragsrett for representasjon, for gaver og for varer til utdeling i reklameøyemed. For anskaffelser som er delvis til bruk i avgiftspliktig virksomhet (fellesanskaffelser) er det forholdsmessig fradragsrett.

Inngående avgift oppgis til fradrag i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

Post 14-16 er videreføring av gammel post 8-10. Forskjellen er at fradragsberettiget inngående mva ved innførsel av varer og kjøp av fjernleverbare tjenester er skilt ut og føres i post 17 og 18.

Her inngår eventuell fradrag for snudd avregning ved kjøp av gull og klimakvoter.

Post 15 - Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 15 %

Her fører du fradragsberettiget innenlands merverdiavgift redusert sats 15 %, dvs. fradragsberettiget avgift på kjøp av næringsmidler, eventuelt fisk anskaffet av eller gjennom fiskesalgslag redusert sats 11,11 %.

Bare inngående avgift på varer til bruk i virksomhet innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Det er ikke fradragsrett ved innkjøp av kost mv. til virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister.

Inngående avgift oppgis til fradrag i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

Post 14-16 er videreføring av gammel post 8-10. Forskjellen er at fradragsberettiget inngående mva ved innførsel av varer og kjøp av fjernleverbare tjenester er skilt ut og føres i post 17 og 18.

Post 16 - Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 12 %

Lav mva-sats var 10% i 2017 og økte til 12% i 2018.

Her fører du fradragsberettiget innenlands merverdiavgift redusert sats 12 %, dvs. fradragsberettiget avgift på kjøp av blant annet overnattingstjenester og persontransport.

Bare inngående avgift på tjenester til bruk i virksomhet innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Det er ikke fradragsrett for utgifter til kjøring mellom hjem og arbeid. For utgifter til anskaffelse, bruk mv. av personkjøretøy, er det i utgangspunktet ikke fradragsrett.

Inngående avgift oppgis til fradrag i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

Post 14-16 er videreføring av gammel post 8-10. Forskjellen er at fradragsberettiget inngående mva ved innførsel av varer og kjøp av fjernleverbare tjenester føres i post 17 og 18.

Gruppe G. Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift

Post 17 - Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25%

Her fører du fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift alminnelig sats 25 % som er beregnet ved innførsel av varer eller kjøp av tjenester fra utlandet, dvs. i post 9 eller 12 i skattemeldingen. Bare inngående avgift på varer og tjenester til bruk i virksomhet innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Delte virksomheter, dvs. virksomheter som driver dels avgiftspliktig og dels ikke-avgiftspliktig virksomhet, har ikke fradragsrett for beregnet innførselsmerverdiavgift for varer og tjenester til bruk i ikke avgiftspliktig del av virksomheten. Det samme gjelder beregnet innførselsmerverdiavgift for varer og tjenester til bruk i ikke avgiftspliktig del av virksomheten i kompensasjonsberettigete kommuner mv. For anskaffelser som er delvis til bruk i avgiftspliktig virksomhet (fellesanskaffelser) er det forholdsmessig fradragsrett.

Inngående innførselsmerverdiavgift ved innførsel av varer oppgis til fradrag i skattemeldingen for den terminen varen fortolles (fortollingstidspunktet). Inngående innførselsmerverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet oppgis til fradrag i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato).

Denne posten skal normalt ikke overstige sum post 9 og 12 i en hovedmelding. (Det kan skje i endringsmeldinger.)

Dersom post 17 overstiger summen av post 9 og 12, vil Altinn kreve utfylling av merknadsfelt.
Dette kan for eksempel skje hvis:

 • Registrert avgiftssubjekt ved en feil innbetaler utgående innførselsmva til Tolletaten i stedet for til Skatteetaten.
 • Tilbakegående avgiftsoppgjør (TBA) - virksomheten er under oppstart, blir registrert ved senere passering av beløpsgrensen og krever TBA. (Det mest korrekte er å ta med TBA på en tilleggsmelding for registreringsterminen.)
 • Virksomheten har vært drevet uregistrert, og blir mva-registrert tilbake i tid.

Post 18 - Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 15%

Næringsmidler

Her fører du fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift redusert sats 15 % som er beregnet ved innførsel av næringsmidler (mat- og drikkevarer), jf. mval. § 5-2, dvs. i post 10 i skattemeldingen. Bare inngående avgift på varer til bruk i virksomhet innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Det er ikke fradragsrett for merverdiavgift påløpt ved innførsel av kost mv. til virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister. Inngående innførselsmerverdiavgift oppgis til fradrag i skattemeldingen for den terminen varen fortolles (fortollingstidspunktet).

Denne posten skal normalt ikke overstige post 10 i en hovedmelding.

Gruppe H. Sum

Post 19 - Avgift å betale / Avgift til gode

Denne posten tilsvarer post 11 i dag, og viser avgift å betale eller avgift til gode.

Sum i post 19 = post 3, 4, 5, 9, 10, 12 og 13 minus post 14 til 18

Stikkord: merverdiavgift, moms, mva