Nedskrivning generelt

Nedskrivning av immaterielle eiendeler

Konto
1040 Lisenser, ervervet
Kredit
6055 Nedskrivning av immaterielle eiendeler
Debet

Regnskap

Immaterielle eiendeler skal vurderes for nedskrivning ved verdifall som forventes ikke å være forbigående, se rskl. § 5-3, 3. ledd.

I konteringseksempelet over vil kreditposten være den aktuelle konto som nedskrivningen gjelder. Her er brukt eksempel med konto 1040, men eksempelet gjelder for alle immaterielle eiendeler. Se temaene:

  • Lisenser
  • Patenter og varemerker
  • Goodwill
Stikkord: nedskriving, immatrielle, imaterielle, anleggsmiddler, anleggsaktiva

Nedskrivning varige driftsmidler

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

Reversering av nedskrivning