PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Delutredning juni 2017

  Ny regnskapsfører- og revisorlovgivning

  Utvalget har valgt å dele arbeidet i to, og leverte 29. juni delutredningen om revisorloven. I september 2017 starter utvalget arbeidet med å utrede regnskapsførerloven, med forventet levering i løpet av første halvår 2018.

  Delutredning om revisorloven

  Det foreslås en ny og mer omfattende lov hvor særnorske krav i hovedsak er borte, men allikevel tydeligere og lettere å forholde seg til.

  Revisor- og regnskapsførerutvalget la i juni 2017 frem forslag til ny revisorlov. Se mer på Regjeringens sider om NOU 2017:15.

  Utvalget har lagt vekt på lovregler i tråd med EU-reglene og reglene i Sverige, Danmark og andre EØS-land.

  Ikrafttredelse
  Forslaget ble sendt på høring 4. september 2017 med 3 måneders høringsfrist. Revisorforeningen antar ikrafttredelse i 2019-2020.

  Oppsummert
  En helt ny lov med følgende karakteristikker:

  • Mer fremtidsrettet
  • Ny struktur
  • Opprydding i begrep og definisjoner
  • Harmonisert med EU og internasjonalt
  • Få særnorske regler
  • Lettere å forholde seg til

  Revisors erstatningsansvar
  Utvalgets flertall er for å videreføre dagens ordning. Et annet mindretallsforslag er et proporsjonalt ansvar.

  Sikkerhetsstillelse
  Det foreslås å oppheve lovkrav om sikkerhetsstillelse for mulig erstatningsansvar for revisor.

  Tittel og utdanning
  Det foreslås en godkjenningskategori, som vil være "statsautorisert revisor". Som overgangsregel foreslås at registrerte revisorer gis tittelen statsautorisert revisor, gjeldende fra ikrafttredelsen av ny lov. Annen relevant mastertittel skal kunne bygges på med ett år, eller på en slik måte at kjernefagene i revisjon er bestått med kravene til dette. Alle statsautoriserte revisorer kan ha oppdragsansvar, og det skal ikke lenger være særskilte regler for ansvarlige revisorer.

  Etterutdanningskrav

  • Fleksibel sammensetting av timer på de forskjellige fagområdene
  • 120 timer mot dagens 105 timer etterutdanning for perioden
  • Enklere å oppfylle krav om tellende timer for etterutdanning

  Habilitet
  Uavhengighetsreglene skal være på lik linje med EU og internasjonale regler. Kretsen av nærstående blir vesentlig redusert, og begrenses til de som bor under samme tak.

  Økonomisk kriminalitet
  Ingen krav til særskilte oppgaver/handlinger i revisjonen for å avdekke dette, men skal dekkes gjennom ordinær revisjon.

  Rammene for revisjonen
  For utførelsen av revisjonen skal det fortsatt være god revisjonsskikk og revisjonsstandardene som er rammene.

  Revisors rapportering
  Revisor skal rapportere vesentlige forhold til styret, med tanke på deres ansvar. Rapporten skal være skriftlig og opplyse om at dette er lovpliktig rapportering. Omtales ikke krav til hvordan dette skal formidles, kan mulig innebefatte mail også.

  Revisors beretning
  Skal ikke lenger være særskilte norske krav til innholdet.

  Revisorbekreftelse
  Skal angi hvilken lov som er gjeldende for aktuell bekreftelse.

  Organisering av revisjonsvirksomheter
  Endringen består i stor grad en kodifisering av ISQC1. Risikostyringsforskriften skal også innebefatte revisorer.

  Reaksjoner
  Finanstilsynet skal få mulighet til å ilegge revisjonsforetak overtredelsesgebyr. Revisorer kan ilegges forbud mot å inneha ledende posisjoner (ledelseskarantene) og forbud mot å undertegne revisjonsberetninger.

  Revisjonsforordning
  Særlige krav ved revisjon av foretak av allmenn interesse. Revisjonsforordningen skal være gjeldende lov, men det er anledning til å tilpasse noe. Det som foreslås endret fra denne er:

  • Revisorer i foretak av allmenn interesse skal i henhold til revisjonsforordningen ikke ha anledning til å yte skattemessige tjenester. Utvalget har imidlertid foreslått å benytte muligheten i forordningen til likevel å tillate levering av skattetjenester og verdsettingstjenester så lenge disse ikke er i konflikt med uavhengighetsreglene.
  • Sum honorarer for andre type tjenester enn revisjon kan ikke overstige 70% av revisjonstjenestene.
  • Krav til firmarotasjon for banker/forsikringsselskap og selskap av allmenn interesse. Disse må bytte revisor hvert 10 år, men mulighet til å utvide perioden til 20 år.
  • Tilleggskrav til rapportering til revisjonsutvalget.
  • Ved valg av revisor/kjøp av tjenester/uavhengighet vil det foreligge ekstra generelle krav fra revisjonsutvalget.

  Stikkord:

  • nye,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan