Innledning

Mandat

Sammensetning av revisor- og regnskapsførerlovutvalget

Delutredning juni 2017

Forslag fra regjeringen - desember 2019

Ny lov er foreslått av regjeringen og proposisjonen er nå oversendt stortinget.

Om punktene over og det som foreslås av regjeringen:

Ikrafttredelse
Forslaget ble sendt til stortinget den 13. desember 2019. Revisorforeningen antar at ny lov vedtas våren 2020 og ikrafttredelse i løpet av høsten.

Sikkerhetsstillelse
Det foreslås å oppheve lovkrav om sikkerhetsstillelse for mulig erstatningsansvar eller ansvarsforsikring for revisor.

Tittel og utdanning
Det foreslås en godkjenningskategori, som vil være "statsautorisert revisor". Som overgangsregel foreslås at registrerte revisorer gis tittelen statsautorisert revisor, gjeldende fra ikrafttredelsen av ny lov, og at krav til etterutdanning må være oppfylt tre år etter at loven trer i kraft. Annen relevant utenlandsk mastergrad, kan gi grunnlag for revisorgodkjenning. Master i økonomi og administrasjon skal kunne bygges på med ett år på MRR-studiene. Alle statsautoriserte revisorer kan ha oppdragsansvar, og det skal ikke lenger være særskilte regler for ansvarlige revisorer.

Etterutdanningskrav
Uavhengig om du er oppdragsansvarlig eller ikke må du oppfylle etterutdanningskravene hvis du er godkjent revisor.

Kravene vil være:

 • Mer fleksibel sammensetting av timer på de forskjellige fagområdene, ingen minstekrav i antall timer på enkeltfag.
 • 120 timer mot dagens 105 timer etterutdanning for perioden
 • Enklere å oppfylle krav om tellende timer for etterutdanning

Hvis du ikke lenger har behov for tittelen, og ikke ønsker eller ikke har mulighet til å oppfylle etterutanningskravene, er det foreslått en deponering godkjenningen. Du kan ved en senere anledning med en forenklet søknad til Finanstilsynet aktivere godkjenningen. Men da må også etterutdanningskravene være oppfylt.

Habilitet
Uavhengighetsreglene skal være på lik linje med EU og internasjonale regler. Kretsen av nærstående blir vesentlig redusert.

Økonomisk kriminalitet
Ingen krav til særskilte oppgaver/handlinger i revisjonen for å avdekke dette, men skal dekkes gjennom ordinær revisjon.

Rammene for revisjonen
For utførelsen av revisjonen skal det fortsatt være god revisjonsskikk og revisjonsstandardene som er rammene.Sentrale ledd i revisjonen presiseres og det blir lovfestet krav til profesjonell skepsis.

Revisors rapportering
Revisor skal rapportere vesentlige forhold til styret, med tanke på deres ansvar. Rapporten skal være skriftlig og opplyse om at dette er lovpliktig rapportering. Nummerert brev som det er i dag, vil endres til skriftlig nummerert kommunikasjon.

Revisors beretning
Skal ikke lenger være særskilte norske krav til innholdet. Følgende vi da bortfalle:

 • Opplysninger om møte mellom styret og revisor
 • Uttalelse om bokføringen - om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Revisorbekreftelse
Alle lovbestemte revisorbekreftelser omfattes av loven, det samme med avtalte bekreftelser hvis det ikke står at loven ikke gjelder i uttalelsen, og bare skal benyttes ovenfor oppdragsgiver. For slike oppdrag gjelder:

 • god revisjonsskikk
 • overordnet krav til uavhengighet
 • krav om dokumentasjon

Det samme gjelder til skriftlig kommunikasjon med styret.

Organisering av revisjonsvirksomheter
Endringen består i stor grad en kodifisering av ISQC1. Risikostyringsforskriften skal også innebefatte revisorer.

Det vil også bli revisjonsplikt for Revisorer og regnskapsførere som driver i ENK

Reaksjoner
Finanstilsynet skal få mulighet til å ilegge revisjonsforetak overtredelsesgebyr. Revisorer kan ilegges forbud mot å inneha ledende posisjoner (ledelseskarantene) og forbud mot å undertegne revisjonsberetninger. Hva gjelder gebyrer, vil dette være på inntil 5 millioner kr. for fysiske personer og det høyeste av 2 % av årsomsetning og kr 10 millioner for juridiske personer.

Revisjonsforordning
Særlige krav ved revisjon av foretak av allmenn interesse. Revisjonsforordningen skal være gjeldende lov, men det er anledning til å tilpasse noe. Det som foreslås endret fra denne er:

 • Revisorer i foretak av allmenn interesse skal i henhold til revisjonsforordningen en rekke tjenester. Det er imidlertid foreslått å benytte muligheten i forordningen til likevel å tillate levering av enkelte skattetjenester, men ikke rådgivningstjenester.
 • Sum honorarer for andre type tjenester enn revisjon kan ikke overstige 70% av revisjonstjenestene.
 • Krav til firmarotasjon for banker/forsikringsselskap og selskap av allmenn interesse. Disse må bytte revisor hvert 10 år, men mulighet til å utvide perioden til 20 år etter en anbudsprosess.
 • Tilleggskrav til rapportering til revisjonsutvalget, her er forslaget en omfangsrik årlig rapport.
 • Ved valg av revisor/kjøp av tjenester/uavhengighet vil det foreligge ekstra generelle krav fra revisjonsutvalget.

Revisjonsforordningen
Denne ligger nå til behandling i stortinget. Revisjonsforordningen finner du her.

Stikkord: nye