Innledning

Regjeringen oppnevnte i oktober 2015 et utvalg som skal vurdere og foreslå endringer i regelverket for revisjon, revisorer og regnskapsførere.

Utvalget skal foreta en bred og helhetlig gjennomgang av det norske revisjons- og revisorregelverket, og skal blant annet foreslå regler for gjennomføring av nytt forventet EØS-regelverk på området. I lys av utviklingen av profesjonstjenestene for revisorer og regnskapsførere skal utvalget videre vurdere forholdet mellom de to profesjonene og gjennomgå regnskapsførerlovgivningen.

Utvalget vil bli ledet av professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen. Mandatet til utvalget er delt i to deler. Utvalget hadde frist med første delutredning 31. mars 2017, men den ble utsatt og levert 29. juni 2017. Utvalget skal levere ytterligere én utredning som vil inneholde en helhetlig gjennomgang av regnskapsførerloven og forslag til lovregler.

Første delutredning forelå 29. juni 2017, og du kan lese mer om dette lenger ned i temaet.

Store endringer

Det ligger an til betydelige endringer på mange områder:

  • Kun én revisorkategori - statsautorisert revisor
  • Mer fleksibelt utdanningssystem
  • Nytt regelsett for almenninteresseselskaper
  • Endringer i reglene for uavhengighet
  • Opprydding i hvordan revisors oppgaver er regulert
  • Gjennomgang av revisors erstatningsansvar

Kun én revisorkategori

Statsautorisert revisor blir eneste gjeldende revisorkategori, men dagens registrerte revisorer kan fortsette, men muligens med noe krav til etterutdanning. Vil sikre kvalitet i revisjonsarbeidet og for opprettholdelse av den norske revisors posisjon.

Mer fleksibelt utdanningssystem

Fremtidens revisor må ha gjennomført et femårig masterstudium. Det skal bli enklere å få denne masteren, derunder for dem som har en annen mastergrad. Videre må alle godkjente revisorer oppfylle kravet til etterutdanning, men det jobbes med en ordning for "deponering" av godkjenningen for de som ikke er praktiserende revisorer.

Nytt regelsett for almenninteresseselskaper

Det vil bli omfattende regler for firmarotasjon og hvilke type tjenester som kan leveres. Det er utarbeidet en egen liste over forbudte tjenester til revisjonskunder i direktivet, men det er opp til det enkelte landet å eventuelt fjerne noen av disse fra listen. Det stilles også flere og mer omfattende krav til selskapenes revisjonsutvalg når det gjelder valg av revisor, anbud osv.

Endringer i reglene for uavhengighet

Det kommer til å bli en snevrere krets av nærstående enn etter dagens regler. I direktivet er hovedregelen at slektninger i rett oppadstigende linje og barn som bor under samme tak er nærstående. Reglene i Norge i dag går lengre enn dette.

Revisors erstatningsansvar

Direktivet inneholder ingen bestemmelser om dette, og det er nedsatt et eget underutvalg for å vurdere dette nærmere.

Stikkord: nye

Mandat

Sammensetning av revisor- og regnskapsførerlovutvalget

Delutredning juni 2017

Forslag fra regjeringen - desember 2019