PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Nydyrking

  Nydyrking

  Skatt

  Tilskudd til nydyrking som ytes fra stat, fylke, kommune eller selskap med offentlig støtte eller verdiøkningen som følge av nydyrkingen er ikke å anse som skattepliktig inntekt, jf sktl. § 8-1 (1) bokstav c og d. Verdiøkningen er summen av de kostnadene som påløper og kostnader ved egen arbeidsinnsats.

  Kostnader til nydyrking er fradragsberettiget, men bare for den delen som overstiger et eventuelt tilskudd. Som nydyrkingskostnad regnes også nydyrkingsveier. Kostnader til slike veier må normalt aktiveres frem til nydyrkingen faktisk har skjedd. Tilskudd skal inntektsføres. I de tilfeller der kostnadene er høyere enn tilskuddet, vil differansen mellom kostnadene og tilskuddet automatisk komme til fradrag. Dersom tilskuddet er større enn kostnadene, vil den overskytende delen av tilskuddet være skattefri og må korrigeres. Overskudd på tilskudd kan beregnes ved at kostnader til nydyrking som er ført i regnskapet (direkte kostnader) samt verdien av bruk av egne maskiner og redskaper (maskinandelen) trekkes fra tilskuddet. I Skatte-ABC står det følgende om hvordan beregningen av maskinandelen kan gjøres:

  "Da driftskostnadene til maskiner og redskaper er ført i regnskapet under postene drivstoff, vedlikehold, avgifter og assuranser samt at avskrivninger skjer felles etter saldosystemet, kan det tas utgangspunkt i landbruksnemndas kostnadsoverslag (kalkyle). De direkte kostnadene trekkes fra summen i kostnadsoverslaget. Differansen anses som verdien av skattyterens personlige innsats og bruk av egne maskiner og redskaper. Alt etter hvilket utstyr som er nyttet, anses normalt fra 50 til 70 % å utgjøre leieverdien av maskinene. Maskinandelen legges til de direkte kostnadene som da utgjør de samlede kostnader til nydyrkingen. Da jordforbedring (kalking o.l.) ikke alltid foretas i takt med selve nydyrkingsarbeidet, settes kostnadsbeløpet til det som er oppført i kostnadsoverslaget. Under jordforbedring i kostnadsoverslaget tas kalk, sand, mikronæringsstoffer o.l. med. Gjødsel tas ikke med i kostnadsoverslaget. På anlegg hvor maskinarbeidet ikke er så omfattende, f.eks. ved overflatedyrking, kan det komme på tale å bruke lavere satser for maskinandelen enn 50 % av differansen mellom kostnadsoverslaget og de direkte kostnadene. Normalt skal kostnadene tas med det året arbeidet blir utført (leveringstidspunktet), og tilskuddet føres til inntekt når det mottas. For å kunne foreta en korrekt beregning av eventuell skattefri del av tilskuddet når arbeidet på et anlegg går over flere enn ett år, kan det være aktuelt å aktivere kostnader og reskontroføre delvis utbetalt tilskudd inntil anlegget er ferdig."

  Ved et senere salg, som ikke faller inn under fritaksregelen i sktl. § 9-13, skal kostnadene til nydyrking samt verdien av egen arbeidsinnsats legges til inngangsverdien ved beregning av skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap.

  Merverdiavgift

  Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet, jf. mval § 8-1.

  Regnskap

  Regnskapsmessig føres offentlige tilskudd som inntekt, og kostnader bokføres til fradrag.

  Tilskudd

  Konto Kontonavn Mva kode D/K
  3490 Tilskudd, annet 7 Kredit
  1920 Bankinnskudd, Norge Debet

  Kostnader

  Konto Kontonavn Mva kode D/K
  6652 Nydyrking, materiell og arbeid 1 Debet
  2400 Leverandørkonto Kredit

  Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

  Stikkord:

  • nye,
  Nydyrking
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan