PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Premie til kollektive pensjonsordninger

  Obligatorisk tjenestepensjon o.l.

  • D5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
  • Lønn5280 Annen fordel i arbeidsforhold
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnOpplysningsplikt - AGA

  Generelt

  Gjelder kollektive pensjonsordninger som etter skattereglene behandles som pensjon, f.eks. foretakspensjon og innskuddspensjon.

  Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

  Etter loven om obligatorisk tjenestepensjon som trådte i kraft 1. januar 2006 skulle alle foretak som etter OTP-loven § 1 hadde plikt til å ha en pensjonsordning, etablere en slik ordning senest med virkning fra 1. januar 2007. Ordningen er enten i form av foretakspensjon etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjon etter innskuddspensjonsloven eller tjenestepensjon etter tjenestepensjonsloven og har til hensikt å sikre de ansattes alderspensjon, se OTP-loven § 2 (1).

  Foretakspensjon

  Reguleres i lov om foretakspensjon og er vanligvis en ytelsesbasert alderspensjon. Dvs. at den fremtidige pensjonen er en fastsatt ytelse, ofte en bestemt andel av medlemmets lønn ved pensjonsalder og uavhengig av den faktiske avkastningen som oppnås på de innbetalte premiene. Ytelsen kommer i tillegg til de ytelse som blir utbetalt i henhold til folketrygdloven. Foretakspensjon kan også organiseres som engangsbetalt alderspensjon.

  Premie til foretakspensjonsordning betalt av arbeidsgiveren beskattes ikke hos arbeidstakerne, men utbetalingene beskattes som pensjon.

  Les mer i Skatte-ABC om foretakspensjon.

  Innskuddspensjon

  Reguleres i lov om innskuddspensjon i arbeidsforholdet. Innskuddspensjon er en ordning der arbeidsgiver betaler inn fastsatte årlige innskudd til pensjonsordningen. Det er innskuddene samt avkastningen på de innbetalte innskuddene som tilsammen utgjør pensjonskapitalen. Når den ansatte oppnår pensjonsalderen, utbetales årlige ytelser. Størrelsen på de årlige utbetalingene avhenger av pensjonskapitalens størrelse ved oppnådd pensjonsalder. Innskuddspensjonsordninger vil altså ikke sikre arbeidstakeren en fastsatt ytelse, slik som i foretakspensjonsordninger. Ytelse fra innskuddspensjonsordningen utbetales i tillegg til folketrygdens ytelser.

  Innskuddenes størrelse er omtalt i innskuddspensjonsloven § 5-3 og hva som kan inngår i beregning av lønn er omtalt i innskuddspensjonsloven § 5-5. Det kan bl.a. fastsettes i innskuddsplanen at "det for alle medlemmers lønn skal ses bort fra godtgjørelse for overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende eller midlertidige tillegg".

  Innskudd betalt av arbeidsgiveren til innskuddspensjonsordning beskattes ikke hos arbeidstakerne, men utbetalingene beskattes som pensjon.

  For mer om innskuddsplanen og definering av bl.a. innskuddenes størrelse, grenser og grunnlaget for innskuddspensjon, se Innskuddspensjonsloven kapittel 5 og forskrift til innskuddspensjonsloven § 3-1, 3-2 og 3-3.

  Les mer i Skatte-ABC om innskuddspensjon.

  Tjenestepensjon

  Tjenestepensjon reguleres i lov 13.12.2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven).

  Med tjenestepensjonsloven er det innført en tredje mulighet for arbeidsgiverne å opprette den alderspensjonsordningen de etter OTP-loven er pålagt å ha for sine ansatte. Ytelsene fra en tjenestepensjonsordning er ment å komme i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden. Tjenestepensjon er i utgangspunktet en arbeidsgiverfinansiert pensjonsforsikringsordning der arbeidsgiver betaler et innskudd hvert år til pensjonsordningen for den enkelte ansatte. Det kan også avtales at arbeidstaker skal betale årlige tilskudd innenfor rammene av lovens grenser for årlige tilskudd, jf. tjenestepensjonsloven § 4-17.

  Premie til tjenestepensjonsordning betalt av arbeidsgiveren beskattes ikke hos arbeidstakerne, men utbetalingene beskattes som pensjon.

  Les mer i Skatte-ABC om tjenestepensjon.

  Lønn

  Arbeidsgiveravgift

  Det skal svares arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers premie/tilskudd til kollektiv pensjonsordning for de ansatte, se ftrl. § 23-2 (4). Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift dersom årets premie dekkes ved overføring fra premiefondet eller innskuddsfondet, gjelder også rentene. For enkeltmannsforetak vil den del av innskuddet til en kollektiv pensjonsordning som dekker pensjonsrettighetene for eier (dersom disse ikke kan skilles ut), inngå i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

  Det er innbetalingene til pensjonsordningen som vil være arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget, og disse er per. definisjon alle tilskudd og omkostninger som gir den ansatte direkte rett til pensjon fra ordningen. Det vil si at det f.eks. skal beregnes arbeidsgiveravgift av følgende:

  • innbetalinger til premiefond og innskuddsfond
  • administrasjonskostnader
  • forvaltningsomkostninger
  • garantikostnader
  • fakturagebyr
  • evt. forhøyede premier fordi det er betalt inn for lite i premie før 1. januar 1988

  Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av følgende:

  • årets premie eller innskudd hvis dette ikke betales, men tas fra premiefondet eller innskuddsfondet
  • forsikringsmeglerhonorar
  • morarenter ved for sen betaling
  • andre kostnader i forbindelse med formidling av tjenestepensjonsordningen
  • gebyr ved flytting til annen pensjonsleverandør
  • arbeidstakernes tilskudd til ordningen

  Avgiftsplikten knytter seg til den faktiske innbetalingen og skal innrapporteres for, og tas med i avgiftsgrunnlaget, for den måneden betaling finner sted. Dette gjelder uavhengig av når fakturaen er mottatt, og uavhengig av hvilken periode kostnaden gjelder. Grunnlaget fordeles på de ulike avgiftssoner i samme forhold som arbeidsgiverens øvrige avgiftspliktige ytelser i samme måned fordeler seg.

  Tilbakeføringer fra premiefond/innskuddsfond

  Ved tilbakeføring til arbeidsgiveren av midler fra premiefond/innskuddsfond fordi dette har blitt for stort, jf. foretakspensjonsloven §§ 10-4 og 16-2 (19), innskuddspensjonsloven § 9-4 og tjenestepensjonsloven § 5-12, skal det ikke foretas noen tilbakeføring av arbeidsgiveravgiften, se Skatte-ABC. Det samme gjelder ved tilbakeføring av midler fra premiefond/innskuddsfond i forbindelse med avvikling av pensjonsordningen, jf. foretakspensjonsloven § 15-3, tjenestepensjonsloven § 7-6 eller innskuddspensjonsloven § 13-3.

  Beskatning

  Arbeidsgivers betaling av premie/tilskudd for den ansatte er en skattefri fordel for den ansatte så lenge arbeidsgiver har fradragsrett for premien/tilskuddet etter sktl. § 6-45, jf. sktl. § 5-12 sjette ledd annet punktum. Skattefriheten for den ansatte henger altså sammen med fradragsretten til arbeidsgiver. Premie/tilskudd som dekkes ut over det lovpålagte minstebeløpet som arbeidsgiver plikter å betale på den ansattes pensjonsordning, vil være fradragsberettiget for arbeidsgiver og skattefri fordel for den ansatte kun etter reglene i sktl. § 6-46, 6-47 og 6-72.

  For utenlandske pensjonsordninger og fradragsrett, se sktl. § 6-72.

  Ansattes egenbetaling

  Dersom de ansatte trekkes i lønn for en egenbetaling til foretakspensjon eller innskuddspensjon, skal egenbetalinger som arbeidsgiver innbetaler på vegne av den ansatte, innrapporteres på a-meldingen. Arbeidsgiveren skal ikke betale arbeidsgiveravgift av denne egenbetalingen, slik at det er nettobeløpet mellom innbetalt premie/innskudd og egenbetalingene som skal være grunnlaget for arbeidsgiveravgiften.

  A-meldingen

  Kollektiv pensjonsordning (OTP), innrapporteres på a-meldingen som fradrag når arbeidsgiver har trukket den ansatte i lønn for premien,

  Fradrag - Premie til pensjonsordninger
  Fradrag - Premie til pensjonsordninger - Svalbard
  Fradrag - Premie til pensjonsordninger - Jan Mayen og bilandene i Antarktis

  Skatt

  Arbeidsgiver kan kreve fradrag for innbetalinger til foretaks- innskudds- og tjenestepensjonsordninger. Dette gjelder fradrag iht. sktl. § 6-46 første til tredje ledd.

  Det gis fradrag etter sktl. § 6-46 (2) for tilskudd til pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven § 2-3 (2) for selvstendig næringsdrivende, deltakere som nevnt i sktl. § 10-40 og person som nevnt i innskuddspensjonsloven § 2-3 (2) annet punktum, jf. sktl. § 6-46 (4).

  Stikkord:

  • administrasjonskostnader forsikringer,
  • aga otp,
  • foretakspensjon,
  • forsikringer administrasjonskostnader,
  • gebyr otp,
  • innskuddspensjon,
  • kollektiv,
  • kollektiv pensjonsforsikring,
  • krav til otp,
  • obligatorisk tjenestepensjon,
  • otp,
  • pensjonsordning,
  • pensjonspremie,
  • ytelsespensjon,
  • kostand,
  • omkostning,
  • arbeidsgiveravgift,
  • selskap,
  • bedrift,
  Premie til kollektive pensjonsordninger
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan