PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av tjenester fra offentlig myndighet

  Offentlig myndighetsutøvelse

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Generelt

  Merverdiavgiftshåndboka har definert offentlig myndighetsutøvelse som "å fatte beslutninger, vedta tiltak mv. overfor private rettssubjekter i kraft av offentligrettslige regler og uten grunnlag i privatrettslige avtaler."

  Merverdiavgift

  Avgiftsunntaket gjelder kun for offentlig myndighetsutøvelse i siste ledd.

  Omfatter tjenester som omsettes som ledd i offentlig myndighetsutøvelse f.eks.:

  • Brannvern og beredskapstjenester, se SKD 170103
  • Gebyrer for løyver, attester, tillatelser
  • Gebyrer for oppføring og utskrift fra offentlige registre
  • Offentlige kontrollgebyrer
  • Avgifter fra det offentlig både av skattemessig og straffemessig karakter
  • Kremasjonsavgift
  • Arkeologiske oppdrag

  Mer konkrete eksempler er:

  • Plan- og bygningsetatens gebyrer for behandling av søknader
  • Tollvesenets gebyrer for tolldeklarering etter arbeidstid
  • Utstedelse av førerkort eller attester for å dokumentere en beslutning som tas med grunnlag i offentlig myndighet
  • Registrering av automatisk fredete kulturminner som foretas av fylkeskommunen/Sametinget i henhold til kulturminneloven §§ 9 og 14 og forskrift om faglig ansvarsfordeling innen kulturminnevernet
  • Private virksomheter som har fått tildelt offentlig myndighet f.eks.:
   • Det Norske Veritas
   • Fiskernes salgsorganisasjoners utøvelse av myndighet med hjemmel i sjødyktighetsloven og fiskesalslagslova

  Det er en forutsetning for avgiftsunntaket at tjenestene som ytes ikke tilbys av konkurrerende private aktører uten delegert offentlig myndighet. En kommunes omsetning av renovasjons-, vei- vann- og kloakktjenester vil bl.a. ikke komme inn under avgiftsunntaket.

  Ved utøvelse av offentlig myndighet vil det i mange tilfeller i følge mva-loven, ikke skje noen omsetning da ytelsen ikke betinges av noe vederlag eller at betaler ikke mottar noen gjenytelse. Tjenestene vil dermed ikke være omsetning, og det skal derfor ikke beregnes mva på dette.

  Se mval. § 3-9 og MVA-håndboken for ytterligere informasjon.

  Stikkord:

  • arkeologi,
  • arkeologiske tjenester,
  • autorisasjonsgebyr,
  • brannslukning,
  • førekort,
  • førerkort,
  • førerkortgebyr,
  • industrivern,
  • kloakkavgift,
  • kommunale avgifter,
  • kommuner,
  • piggdekkoblat,
  • servicekontor,
  • tilknytningsavgift,
  • vannavgift,
  • veg,
  • kmva,
  • nye,
  • omsetning,
  Salg av tjenester fra offentlig myndighet
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan