PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Omregistreringsavgift

  Offentlige avgifter og gebyrer

  • D123x Biler
  • D124x Andre transportmidler
  • MVAIngen avgiftsbehandling

  Generelt

  Omregistreringsavgift betales til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier i det sentrale motorvognregisteret. Det forutsettes at kjøretøyet tidligere har vært registrert i Norge. Avgiften gjelder for mopeder, motorsykler, beltemotorsykler, personbiler, busser, lastebiler og biltilhengere over 350 kg, se Skatteetatens kalkulator for omregistreringsavgift for informasjon om omregistreringsbeløp og Stortingets vedtak om omregistreringsavgift for fullstendig oversikt over hvilke kjøretøy som omfattes av omregistreringsavgiften.

  For at ny eier skal bli registrert må eierskiftet meldes til Statens vegvesen. Salgsmeldingen kan leveres på papir eller på nett. Kjøretøyet vil ikke bli registrert på ny eier før korrekt utfylt salgsmelding er mottatt. Dvs. at omregistreringsavgiften vil bli sendt til gammel eier så lenge salgsmelding ikke er godkjent. Det er Skatteetaten som har ansvar for å kreve inn omregistreringsavgiften, og avgiften må være betalt på forskudd før omregistrering av kjøretøy kan gjennomføres. EU-kontrollen må i tillegg være utført innenfor de gitte frister før kjøretøyet kan omregistreres.

  Dersom omregistreringsavgiften ikke er betalt innen fristen, kan skattekontoret stoppe bruken av kjøretøyet inntil avgiften er betalt, se sktbl. § 14-11 (1). Begrensningen i bruksretten kan f.eks. være:

  Et avregistrert kjøretøy kan ikke påregistreres og et registrert kjøretøy kan ikke omregistreres på ny eier før kravet er betalt. For rutiner angående varsel om stansing, se sktbf. § 14-11-1.

  Kjøper og selger er solidarisk ansvarlige for betaling av siste termin av avgiften, se sktbl. § 16-40, og kjøretøyet kan stanses også overfor de solidarisk ansvarlige. Se mer om emnet i Skattebetalingshåndboka § 14-11.

  Kjøpsheving eller omlevering

  Skatteetaten kan gi fritak for avgiften ved omregistrering tilbake på selger som følge av kjøpsheving eller omlevering av et første gangs registrert kjøretøy i Norge. Fritaket forutsetter at det foreligger en erklæring fra selger og kjøper om at kjøpet er hevet eller omlevert etter kjøpslovens eller forbrukerkjøpslovens bestemmelser, eventuelt utskrift fra rettsprotokoll som bekrefter dette. Fom. 1. januar 2013 er det i tillegg et krav om dokumentasjon på at selger har fått godskrevet tidligere innberettet merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens bestemmelser.

  I de tilfeller der kjøretøyet som er tilbakeregistrert på selger, skal omregistreres til nye eier, som en følge av kjøpsheving eller omlevering, kan Skatteetaten også gi fritak for omregistreringsavgiften. Det er en forutsetning for fritaket at salget til ny eier er belastet med merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens bestemmelser.

  Merverdiavgift

  Det er ikke merverdiavgift på omregistreringsavgift og avgiften bokføres derfor uten fradrag for mva.

  Bokføring

  Omregistreringsavgiften skal behandles og bokføres som en del av kjøretøyets kostpris.

  Stikkord:

  • bot,
  • forsinkelsesrente,
  • henger,
  • inkasso,
  • inkassogebyr,
  • inkassosats,
  • inkassosatsen,
  • inkassosatser,
  • motorvognavgift,
  • mulkt,
  • registreringsavgift,
  • registreringsavgift firmabil,
  • tilhenger,
  • forsinkelserente,
  230 1037 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan