PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Piggdekkgebyr

  Offentlige avgifter og gebyrer

  • D7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
  • MVAIngen avgiftsbehandling
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Merverdiavgift

  Ileggelse og oppkreving av piggdekkgebyr er en tjeneste omsatt som et ledd i kommunenes offentlige myndighetsutøvelse. Det foreligger heller ingen omsetning i merverdiavgiftslovens forstand, jf. merverdiavgiftsloven § 3, fordi den som betaler avgiften, gebyret eller lignende ikke kan sies å motta en gjenytelse. Utstedelse av piggdekkgebyr er dermed unntatt fra loven, se mval. § 3-9. Det vil av den grunn ikke være aktuelt med fradrag for inngående merverdiavgift.

  Lønn

  Piggdekkgebyr følger samme behandling som dekning av bompengeavgift.

  A-melding

  Dersom arbeidsgiver dekker piggdekkgebyr på ansattes private reiser, skal fordelen innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Dagsoblater

  Dekker arbeidsgiver dagsoblater for arbeidstaker og/eller arbeidstakers bil i forbindelse med yrkesreiser er dette skattefritt for arbeidstaker. Brukes dagsoblatet i privat sammenheng, er dette skattepliktig som naturalytelse og innrapporteres på a-meldingen.

  Måneds-/sesonggebyr

  Dekker arbeidsgiver måneds-/sesonggebyr for arbeidstaker og/eller arbeidstakers bil i forbindelse med både yrkesreiser og privatreiser, gjelder følgende:

  • arbeidstaker bor innenfor gebyrsonen - skattepliktig i sin helhet
  • arbeidstaker bruker oblatet til daglig reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) - skattepliktig i sin helhet
  • arbeidstaker bor utenfor gebyrsonen og bruker oblatet sporadisk til private reiser f.eks. arbeidsreiser - fordelen kan normalt settes til 50% av arbeidsgiverens kostnad
  • arbeidstaker bruker oblatet i hovedsak til yrkesreiser og kjører ikke gjennom avgiftssonen på vei til eller fra fast arbeidssted - fordelen anses som så liten at den ikke er skattepliktig

  Betaler arbeidsgiver direkte til den som innkrever gebyret skal det skattepliktige beløpet innrapporteres som naturalytelse på a-meldingen.

  Refusjon

  Dekker derimot arbeidsgiver piggdekkgebyret ved å refundere den ansattes utgifter skal beløpet behandles som lønn i a-meldingen og bokføres på konto 5001 Lønn til ansatte.

  Stikkord:

  • bot,
  • forsinkelsesrente,
  • gebyrer konto,
  • inkasso,
  • inkassogebyr,
  • inkassosats,
  • inkassosatsen,
  • inkassosatser,
  • mulkt,
  • piggdekk,
  • piggdekkavgift,
  • piggdekkoblat,
  • forsinkelserente,
  237 1038 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan