Oppføring av bygg til eget bruk

Oppføring i fremmed regi

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3010 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Generelt

"Oppføring i fremmed regi" eller "oppføring for fremmed regning" vil si at bygget oppføres av en entreprenør som inngår en byggekontrakt med oppdragsgiver (byggherre). Fremmedregi foreligger normalt når byggherren står for planleggingen av bygget, og ved hjelp av arkitekter, ingeniører mv. får utarbeidet tegninger og beskrivelser som entreprenøren legger til grunn for utførelsen av byggearbeidet, jf. Paul Hinnas artikkel i Revisjon og Regnskap (1/2001).

Denne formen for oppføring kan karakteriseres ved:

  • avtaler for tomt og hus er separate
  • byggearbeider starter etter inngått avtale med kjøper
  • finansiering ved kjøper
  • begrenset eller ingen markedsrisiko

Merverdiavgift

Det er forskjell på beregning av merverdiavgift for en entreprenør som inngår en byggekontrakt (fremmed regi) og en som oppfører et bygg for egen regning og risiko (egen regi).

I fremmed regi prosjekter omsetter entreprenøren avgiftspliktige varer og byggtjenester til byggherren mot vederlag, jf. mval. § 3-1 (1). Det er ikke noe vilkår at virksomheten selv utfører byggearbeidene. Den som har påtatt seg ansvaret for å oppføre bygg for andre, vil være fullt avgiftspliktig selv om alt arbeidet overlates til underentreprenører. Manglende autorisasjon eller ansvarsrett er således heller ikke til hinder for at en virksomhet anses å ha påtatt seg byggearbeid for fremmed regning

For et bygg som oppføres i fremmed regi vil beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift ved inngåelse av byggekontrakt være verdien av hele byggekontrakten.

Dette omfatter:

  • standard fortjeneste
  • utviklingspremier
  • annen ekstra form for merpris
  • annen fortjeneste som kan oppnås

En ikke-avgiftspliktig kjøper eller privatperson har ikke rett til fradrag for denne merverdiavgiften.

Stikkord: annenmanns eiendom, byggekontroll, byggevirksomhet, campingbygg kioskdel, campingbygg sanitærdel, dykketjenester, dykking, entreprenørtjenester, fabrikkbygninger, fabrikklokaler, fast eiendom, nybygg, oppføring av bygninger, parkeringsanlegg, parkeringsplass, kommandittselskap, kmva, nye

Oppføring i egen regi