Oppkjøp av virksomhet

Verdsettelse

Due diligence

Due diligence, eller "selskapsgjennomgang", er en systematisk gjennomgang for å samle inn og analysere informasjon om et selskap, ofte i forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller andre strategiske forandringer for å verifisere de forutsetninger som ligger til grunn for verdivurdering av et foretak. Det tas sikte på å avdekke mulige risikoområder som kan ha betydning for verdien av virksomheten og eventuelle andre forhold som kjøper bør ta hensyn til i forbindelse med ervervet.

Undersøkelsene kan grovt sett deles inn i seks ulike hovedområder for gjennomgang:

  • juridisk
  • finansiell
  • skattemessig
  • teknisk
  • operasjonell og
  • kommersiell

I de senere årene har man også introdusert begrepet «business due diligence». En såkalt integrert business due diligence benyttes gjerne om en prosess der den finansielle, kommersielle og operasjonelle due diligence-gjennomgangen av målselskapet samles som en koordinert øvelse.

Se nærmere informasjon om hva dette innebærer, hvilke typer som finnes, risiko knyttet til slike gjennomganger og hvilke verktøy dib har i temaet om due diligence.

Stikkord: erverv, kommandittselskap