Oppkjøp av virksomhet

Formålet med et oppkjøp er å skape verdier for selskapets aksjonærer. Motivet og grunnlaget for verdiskapningen er inntekts- eller kostnadssynergier knyttet til blant annet vekst/økte markedsandeler, bedre produktmiks, indirekte og direkte kostnadsbesparelser, fremførbare underskudd mv.

Internasjonalt benevnes oppkjøp gjerne med den engelske forkortelsen «M&A» («mergers and acquisitions»).

Boken «Om oppkjøp av selskaper og virksomhet (Aabø-Evensen)» skal gi en mest mulig helhetlig fremstilling av en rekke juridiske forhold som en kjøper eller selger bør ta hensyn til ved oppkjøp av selskaper eller virksomhet.

Regnskapsmessig behandling

Et konsern etableres ofte ved at et selskap kjøper opp aksjene i et annet selskap. En slik konserndannelse kalles et oppkjøp og skal i konsernregnskapet behandles etter oppkjøpsmetoden. Se også nærmere om regnskapsmessig behandling av transaksjonskostnader.

Ved bruk av oppkjøpsmetoden tas det utgangspunkt i at anskaffelseskostnaden for aksjene i det oppkjøpte selskapet (datterselskapet) tilsvarer anskaffelseskostnaden for eiendeler og forpliktelser som erverves. Anskaffelseskostnaden på aksjene skal derfor tilordnes de enkelte eiendelene og gjeldspostene i datterselskapet.

Se også nærmere i NRS 17 om virksomhetskjøp og konsernregnskap samt i faglitteraturen om oppkjøp.

Skattemessige forhold

Se nærmere i Skatte-ABC om transaksjonskostnader ved oppkjøp og eget tema om transaksjonskostnader, samt om skattemessige effekter av oppkjøp generelt.

Merverdiavgift

Se nærmere om avgiftssituasjonen ved virksomhetsoverdragelser og mva-fradrag på transaksjonskostnader.

Maler

Aktuelle maler

  • aksjekjøpsavtale og kort versjon
  • virksomhetsovedragelse - ved kjøp og salg av innmat
Stikkord: erverv, kommandittselskap

Verdsettelse

Due diligence