PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innløsning/salg av opsjoner

  Opsjoner i arbeidsforhold

  • Lønn5280 Annen fordel i arbeidsforhold
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Regnskap

  Regnskapsføring ved innløsning/salg (utøvelsestidspunktet) følger reglene om regnskapsføring av egenkapitaltransaksjoner, enten ved kapitalforhøyelse (nyemisjon) eller ved salg av egne aksjer fra selskapet. Det skjer ingen regnskapsføring dersom aksjenes mottas av den ansatte fra en av aksjonærene.

  Noteopplysninger

  Det skal i årsregnskapet gis noteopplysninger om opsjonsavtaler til fordel for daglig leder og/eller styrets leder, jf. regnskapsloven § 7-31, § 7-31b og § 7-44.

  Lønn

  Fordel ved innløsning eller salg av opsjoner i arbeidsforhold regnes som fordel vunnet ved arbeid etter skatteloven § 5-10, og fordelen verdsettes og tidfestes etter særreglene i skatteloven § 5-14 (3) bokstav a når det underliggende objekt som opsjonen gjelder er en eksisterende aksje eller et grunnfondsbevis eller en rett til nytegning eller en rett som igjen gir rett til å erverve aksje eller grunnfondsbevis.

  En opsjon er en avtale mellom innehaveren og utstederen som:

  • gir innehaveren en rett, men ikke plikt
  • til å kjøpe (kjøpsopsjon/call option) eller selge (salgsopsjon/put option)
  • et formuesobjekt (det underliggende objekt)
  • fra/til utstederen
  • i løpet av en bestemt tidsperiode (amerikansk opsjon) eller på et angitt tidspunkt (europeisk opsjon) og
  • til en forhåndsbestemt pris (innløsningsprisen).

  Opsjonspremien er:

  • for den opprinnelige innehaveren og utstederen av opsjonen, det vederlag som betales ved utstedelse av opsjonen
  • for senere innehavere av opsjonen, kostprisen.

  Innehaveren er den som til enhver tid har retten etter en opsjonsavtale.

  Innløsning er utnyttelsen av retten til å kjøpe eller selge de underliggende objektene (realisasjon av opsjonen).

  Innløsning opsjon - kjøp av aksje eller grunnfondsbevis

  Fordelen ved innløsning av opsjoner (naturalytelse) i arbeidsforhold der arbeidstaker utnytter retten til å kjøpe/få aksje eller grunnfondsbevis, jf. skatteloven § 5-14 (3) bokstav a nr. 1.

  Skattepliktig fordel beregnes slik:

  Omsetningsverdi
  - Innløsningspris
  - Kostpris (opsjonspremie)
  = Skattepliktig fordel

  Den skatte- og trekkpliktige fordelen kan i enkelte tilfeller bli så høy at det ikke er mulig å foreta tilstrekkelig forskuddstrekk i kontantlønnen. Arbeidsgiveren skal da melde fra til skattekontoret, slik at skattekontoret kan skrive ut forskuddsskatt.

  Når en opsjon innløses i aksje/grunnfondsbevis gjelder skatteloven § 5-14 (1) tilsvarende. Det vil si at reduksjon i den skattepliktige fordelen på inntil kr 3 000 kan komme til anvendelse hvis vilkårene for dette er oppfylt, se Ansattes kjøp av aksjer til underkurs. Inngangsverdien for den underliggende aksjen/egenkapitalbeviset settes til markedsverdien på innløsningstidspunktet. (Dette har betydning for senere gevinst/ tapsberegning.)

  A-meldingen

  Fordel ved innløsning av opsjoner i arbeidsforhold i form av retten til å kjøpe/få aksjer eller grunnfondsbevis, innrapporteres på A-meldingen som Naturalytelse - Opsjoner.

  Innløsning opsjon - salg av aksje eller grunnfondsbevis

  Fordelen ved innløsning (salg av aksje eller grunnfondsbevis), jf. skatteloven § 5-14 (3) bokstav a nr. 1.

  Skattepliktig fordel fastsettes til:

  Innløsningsverdi
  - Omsetningsverdi
  - Kostpris (opsjonspremie)
  = Skattepliktig fordel

  Det er det underliggende objektets reelle salgsverdi som skal legges til grunn for omsetningsverdien. Hvis denne ikke med rimelig sikkerhet kan fastsettes på annen måte, kan den etter FSFIN § 5-14-1 beregnes ut fra børsverdi, notering på meglerliste eller settes lik aksjens andel av selskapets fulle skattemessige formuesverdi, jf. FSFIN § 5-14-10.

  A-meldingen

  Fordel ved opsjonsytelser ved innløsning eller salg av aksje eller grunnfondsbevis i arbeidsforhold innrapporteres på a-meldingen som Kontantytelse - Opsjoner.

  Salg opsjon

  Fordelen ved salg av opsjonen, jf. skatteloven § 5-14 (3) bokstav a nr. 2, fastsettes til:

  Salgssum
  - kostpris (opsjonspremie)
  = Skattepliktig fordel
  A-meldingen

  Fordel ved opsjonsytelser ved innløsning eller salg av opsjoner i arbeidsforhold innrapporteres på A-meldingen som Kontantytelse - Opsjoner.

  Salg til nærstående anses ikke som salg etter skatteloven § 5-14 (3) bokstav a. Når en nærstående selger eller innløser opsjonen regnes dette som salg/innløsning for arbeidstakeren som opprinnelig hadde rett til opsjonen.

  Beregning av skatt (skattefastsettingsstadiet)

  Skatt på fordel ved opsjon i arbeidsforhold kan ved fastsettingen (tidl. ligningen) for innløsnings- eller salgsåret kreves beregnet til det beløp som skatten ville ha utgjort dersom opsjonsfordelen var blitt tidfestet med et like stort beløp i hvert av inntektsårene, fra og med ervervsåret til og med innløsnings- eller salgsåret. Dette gjelder likevel bare når skatten blir lavere ved en slik beregning enn ved en ordinær skatteberegning for innløsnings- eller salgsåret. Krav om en slik beregning av skatt må settes fram av skattyteren innen skattemeldingsfristen (tidl. selvangivelsesfristen), jf. FSFIN § 5-14-11.

  Tap ved opsjon i arbeidsforhold

  Ved bortfall av opsjonen innrapporteres det beløpet som er skattlagt ved ervervet av opsjonen.

  Ved innløsning til en lavere verdi enn ervervsbeløpet innrapporteres differansen mellom ervervsbeløpet og innløsningsverdien. Innløsningsverdien er differansen mellom omsetningsverdien av det underliggende objektet (aksjen/grunnfondsbeviset) på innløsningstidspunktet og innløsningsprisen. Ved utnyttelse av opsjonen i form av salg til lavere pris enn ervervsbeløpet, innrapporteres differansen mellom ervervsbeløpet og salgssummen.

  Opsjoner fra utenlandske selskaper

  Når et utenlandsk morselskap tilbyr opsjoner til ansatte i et norsk datterselskap, vil lønnsopplysningsplikt, trekkplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt påligge både det norske datterselskapet og det utenlandske morselskapet. Tilsvarende gjelder også når ansatte mottar opsjoner fra andre enn et utenlandsk morselskap, hvis opsjonen refererer seg til arbeid utført for det norske selskapet. I praksis kan det bli akseptert at ovennevnte plikter blir oppfylt, enten av datterselskapet, som formelt og reelt er arbeidsgiveren ettersom opsjonen refererer seg til arbeid utført for det norske selskapet, eller av det utenlandske morselskapet, som faktisk yter opsjonen som vederlag for arbeidsinnsats. Se SK-melding nr. 9/1996 punkt 2.

  Opplysningsplikt om opsjoner i arbeidsforhold

  Ved erverv av opsjoner i arbeidsforhold er dette ikke lenger aktuelt for rapportering gjennom a-ordningen.

  Betinget opsjon

  Er det knyttet ytterligere betingelser til opsjonene enn de som følger av selve opsjonsbegrepet foreligger det en betinget opsjon. Slike opsjoner anses ikke som formue for innehaveren så lenge bruken av opsjonen er avhengig av ytterligere betingelser, se FIN 26. juli 1994 i Utv. 1994 side 931. Slike ytterligere betingelser kan f.eks. være at innehaveren fortsatt er ansatt på en bestemt dato. Først når denne datoen er passert vil opsjonen være skattepliktig som formue.

  Se mer generelt om aksjeverdibasert avlønning.

  Stikkord:

  • omsetning,
  • ansettelsesforhold,
  Innløsning/salg av opsjoner
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan