Når den ansatte får / erverver opsjonen

Innløsning/salg av opsjoner

Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Regnskap

Regnskapsføring i selskapet ved innløsning/salg (utøvelsestidspunktet) følger reglene om regnskapsføring av egenkapitaltransaksjoner, enten ved kapitalforhøyelse (nyemisjon) eller ved salg av egne aksjer fra selskapet. Det skjer ingen regnskapsføring dersom aksjene mottas av den ansatte fra en av aksjonærene.

Noteopplysninger

Det skal i årsregnskapet gis noteopplysninger om opsjonsavtaler til fordel for daglig leder og/eller styrets leder, jf. regnskapsloven § 7-31, § 7-31b og § 7-44.

Lønn

Lønnsopplysningsplikt:

Fordelen (lønnen) skal innrapporteres ved innløsning eller salg av opsjonen, skfvl. § 7-2(1) bokstav a.

Forskuddstrekk:

Arbeidsgiver skal foreta forskuddstrekk ved innløsning eller salg av opsjonen, jf. sktbl. § 5-6(1) bokstav a, jf. sktbf. § 5-8-31. Arbeidsgiver skal kun gjennomføre forskuddstrekk så langt de kontante ytelsene rekker. Er det ikke dekning for det samlede beregnede trekk i de kontante ytelsene, f.eks. ordinær lønn, skal arbeidsgiveren straks melde fra om dette til skattekontoret i arbeidstakerens skattekommune, jf. sktbl. § 5-10, 3. ledd.

Arbeidsgiveravgift:

Arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift av fordelen, jf ftrl. § 23-2(3) samtidig som skatteplikten inntrer for skattyteren (ved innløsning eller salg).

Skatteplikt for den ansatte:

Fordel ved innløsning eller salg av opsjoner i arbeidsforhold regnes som fordel vunnet ved arbeid etter skatteloven § 5-10, og fordelen verdsettes og tidfestes etter særregelen i skatteloven § 5-14 (3) bokstav a. Særregelen om beskatning av opsjoner i arbeidsforhold gjelder bare opsjoner med aksje eller grunnfondsbevis som underliggende objekt. Også konvertible lån er omfattet av særregelen. Særregelen omfatter både opsjoner som gir rett til erverv av eksisterende aksjer, og rett til å tegne aksjer ved senere emisjon. Se mer om hvilke opsjoner som omfattes.

Opsjoner i arbeidsforhold skal i følge særregelen i sktl. § 5-14 3. ledd beskattes ved innløsningen eller salg av opsjonen. Det vil si når den ansatte utøver sin rett til å erverve eller selge det underliggende objektet (aksje eller grunnfondsbevis). Det foretas altså ingen beskatning på det tidspunktet den ansatte erverver/tildeles opsjonen. Verdsettelsen av opsjonen skjer på samme tidspunkt som beskatningen, altså ved innløsningen eller salget, jf. sktl. § 5-14, 3. ledd a nr. 1 og Utv. 2001/1636.

En opsjon er en avtale mellom innehaveren og utstederen som:

  • gir innehaveren en rett, men ikke plikt
  • til å kjøpe (kjøpsopsjon/call option) eller selge (salgsopsjon/put option)
  • et formuesobjekt (det underliggende objekt)
  • fra/til utstederen
  • i løpet av en bestemt tidsperiode (amerikansk opsjon) eller på et angitt tidspunkt (europeisk opsjon) og
  • til en forhåndsbestemt pris (innløsningsprisen).

Opsjonspremien er:

  • for den opprinnelige innehaveren og utstederen av opsjonen, det vederlag som betales ved utstedelse av opsjonen
  • for senere innehavere av opsjonen, kostprisen.

Innehaveren er den som til enhver tid har retten etter en opsjonsavtale.

Innløsning er utnyttelsen av retten til å kjøpe eller selge de underliggende objektene (realisasjon av opsjonen).

Beregning av skattepliktig fordel:

1. Innløsning opsjon - kjøp av aksje eller grunnfondsbevis

Fordelen ved innløsning av opsjoner (naturalytelse) i arbeidsforhold der arbeidstaker utnytter retten til å kjøpe/få aksje eller grunnfondsbevis, jf. skatteloven § 5-14 (3) bokstav a nr. 1.

Skattepliktig fordel beregnes slik:

Omsetningsverdi
-Innløsningspris
-Kostpris (opsjonspremie)
=Skattepliktig fordel

Den skatte- og trekkpliktige fordelen kan i enkelte tilfeller bli så høy at det ikke er mulig å foreta tilstrekkelig forskuddstrekk i kontantlønnen. Arbeidsgiveren skal da melde fra til skattekontoret, slik at skattekontoret kan skrive ut forskuddsskatt.

Når en opsjon innløses i aksje/grunnfondsbevis gjelder skatteloven § 5-14 (1) tilsvarende. Det vil si at reduksjon i den skattepliktige fordelen på inntil kr 3 000 kan komme til anvendelse hvis vilkårene for dette er oppfylt, se Ansattes kjøp av aksjer til underkurs. Inngangsverdien for den underliggende aksjen/egenkapitalbeviset settes til markedsverdien på innløsningstidspunktet. (Dette har betydning for senere gevinst/ tapsberegning.)

A-meldingen

Se mer om beregning av fordel i Zimmers bok.

2. Innløsning opsjon - salg av aksje eller grunnfondsbevis

Fordelen ved innløsning (salg av aksje eller grunnfondsbevis) der arbeidstaker utnytter retten til å selge aksje eller grunnfondsbevis, jf. skatteloven § 5-14 (3) bokstav a nr. 1.

Skattepliktig fordel fastsettes til:

Innløsningsverdi
-Omsetningsverdi
-Kostpris (opsjonspremie)
=Skattepliktig fordel

Det er det underliggende objektets reelle salgsverdi som skal legges til grunn for omsetningsverdien. Hvis denne ikke med rimelig sikkerhet kan fastsettes på annen måte, kan den etter FSFIN § 5-14-1 beregnes ut fra børsverdi, notering på meglerliste eller settes lik aksjens andel av selskapets fulle skattemessige formuesverdi, jf. FSFIN § 5-14-10.

A-meldingen

Se mer om beregning av fordel i Zimmers bok.

3. Salg opsjon

Fordel ved salg av opsjonen, jf. skatteloven § 5-14 (3) bokstav a nr. 2, fastsettes til:

Salgssum
-kostpris (opsjonspremie)
=Skattepliktig fordel
A-meldingen

Salg til nærstående anses ikke som salg etter skatteloven § 5-14 (3) bokstav a, men når en nærstående selger eller innløser opsjonen regnes dette som salg/innløsning for arbeidstakeren som opprinnelig hadde rett til opsjonen.

Beregning av skatt (skattefastsettingsstadiet)

Skatt på fordel ved opsjon i arbeidsforhold kan ved fastsettingen for innløsnings- eller salgsåret kreves beregnet til det beløp som skatten ville ha utgjort dersom opsjonsfordelen var blitt tidfestet med et like stort beløp i hvert av inntektsårene, fra og med ervervsåret til og med innløsnings- eller salgsåret. Dette gjelder likevel bare når skatten blir lavere ved en slik beregning enn ved en ordinær skatteberegning for innløsnings- eller salgsåret. Krav om en slik beregning av skatt må settes fram av skattyteren innen skattemeldingsfristen (tidl. selvangivelsesfristen), jf. FSFIN § 5-14-11.

Tap ved opsjon i arbeidsforhold

Ved bortfall av opsjonen skal skattyteren ha fradrag for eventuelt tap.

Ved innløsning til en lavere verdi enn ervervsbeløpet innrapporteres differansen mellom ervervsbeløpet og innløsningsverdien. Innløsningsverdien er differansen mellom omsetningsverdien av det underliggende objektet (aksjen/grunnfondsbeviset) på innløsningstidspunktet og innløsningsprisen. Ved utnyttelse av opsjonen i form av salg til lavere pris enn ervervsbeløpet, innrapporteres differansen mellom ervervsbeløpet og salgssummen.

Opsjoner fra utenlandske selskaper

Når et utenlandsk morselskap tilbyr opsjoner til ansatte i et norsk datterselskap, vil lønnsopplysningsplikt, trekkplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt påligge både det norske datterselskapet og det utenlandske morselskapet. Tilsvarende gjelder også når ansatte mottar opsjoner fra andre enn et utenlandsk morselskap, hvis opsjonen refererer seg til arbeid utført for det norske selskapet. I praksis kan det bli akseptert at ovennevnte plikter blir oppfylt, enten av datterselskapet, som formelt og reelt er arbeidsgiveren ettersom opsjonen refererer seg til arbeid utført for det norske selskapet, eller av det utenlandske morselskapet, som faktisk yter opsjonen som vederlag for arbeidsinnsats. Se SK-melding nr. 9/1996 punkt 2.

Betinget opsjon

Er det knyttet ytterligere betingelser til opsjonene enn de som følger av selve opsjonsbegrepet foreligger det en betinget opsjon. Slike opsjoner anses ikke som formue for innehaveren så lenge bruken av opsjonen er avhengig av ytterligere betingelser, se FIN 26. juli 1994 i Utv. 1994 side 931. Slike ytterligere betingelser kan f.eks. være at innehaveren fortsatt er ansatt på en bestemt dato. Først når denne datoen er passert vil opsjonen være skattepliktig som formue.

Se mer generelt om aksjeverdibasert avlønning.

Skatt

Fradragsrett for arbeidsgiver:

Arbeidsgiver har rett til fradrag for lønnskostnader så lenge kostnadene er oppofret, jf sktl. § 6-1. Med oppofret menes at oppfyllelsen av opsjonsavtalen må lede til en reduksjon av arbeidsgivers formuesstilling. Hvis opsjonsavtalen oppfylles ved bruk av arbeidsgivers egne aksjer regnes det som oppofrelse og arbeidsgiver har rett til fradrag. Hvis opsjonsavtalen derimot oppfylles ved at den ansatte får rett til å tegne aksjer ved emisjon i selskapet, regnes det ikke som oppofrelse fordi det er de øvrige aksjonærene som bærer kostnaden, fordi verdien på deres aksjer utvannes når de nye aksjene utstedes til underkurs. I Utv. 1999 s. 716 FIN er det derfor lagt til grunn at arbeidsgiver ikke vil ha noen fradragsrett der fordelene ytes gjennom emisjon av aksjer i selskapet, se også Sentralskattekontoret for storbedrifter i RR nr. 3 2010 s. 64.

Arbeidsgiveravgift som betales av selskapet, er fradragsberettiget etter alminnelige regler, jf. sktl. § 6-1.

Les mer om arbeidsgivers rett til fradrag og beregningen av fradraget i Zimmers bok.

Skatteplikt for arbeidsgiver?

Eventuell gevinst ved "salg" av egne aksjer til den ansatte er i prinsippet skattepliktig etter sktl. § 5-2, men gevinsten er skattefri hos arbeidsgiver på grunn av fritaksmetoden.

En kapitalforhøyelse anses ikke som skattepliktig inntekt for selskapet. Se nærmere om skattemessig forhold ved kapitalforhøyelse (nyemisjon).

Stikkord: omsetning, ansettelsesforhold

Opsjonsordning for små, nyetablerte selskap

Spareordning for nøkkelansatte - syntetiske aksjer