Når den ansatte får / erverver opsjonen

Konto
2035 Annen innskutt egenkapital
Kredit
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Regnskap

Se mer detaljert om regnskapsmessig behandling og periodisering i temaet om aksjeverdibasert betaling. Den regnskapsmessige behandlingen reguleres i NRS 15A, som fastsetter at IFRS 2 Aksjebasert betaling skal legges til grunn for selskaper som følger regnskapslovens bestemmelser. Det gjelder da også notekravene.

Ifølge rskl § 5-9a skal opsjoner regnskapsføres på det tidspunktet en ansatt får tildelt opsjon fra arbeidsgiver. Opsjonen kostnadsføres som lønn med et beløp tilsvarende virkelig verdi. Motpost avhenger av hvordan oppgjøret av opsjonen skal skje. Dersom det er opsjon med oppgjør i aksjer vil motpost være annen innskutt egenkapital. Når opsjoner er vederlag for arbeidsinnsats behandles dette som en kostnad for selskapet uavhengig av om vederlaget kommer fra selskapet eller dets aksjonærer. Det spiller altså ingen rolle for kostnadsføringen i regnskapet om aksjene skal erverves ved kapitalforhøyelse (nyemisjon), salg av selskapets egne aksjer eller kjøp fra eksisterende aksjonærer.

Skal opsjonen gjøres opp i kontanter (eller andre eiendeler) er motpost en oppgjørsforpliktelse som regnskapsføres som gjeld. Opsjonsforpliktelsen skal føres opp som gjeld til virkelig verdi (eventuelt egenverdi) som estimeres ved hver periodeslutt. Se nærmere om verdimålingen. Siden motpost er gjeld vil denne type opsjonsordninger redusere selskapets egenkapital løpende over opsjonsperioden (den har ikke motpost i innvunnet egenkapital slik opsjoner på aksjer har). Denne type ordninger kalles også ofte for "syntetiske opsjoner".

Lønnskostnaden periodiseres over den perioden hvor den ansatte opptjener opsjonen. Dersom det er krav til en fremtidig tjenestetid, periodiseres verdien av opsjonene over denne perioden. Dersom det ikke er krav til fremtidig tjenestetid for å motta opsjonene, skal verdien av opsjonene kostnadsføres umiddelbart på tildelingstidspunktet.

Små foretak kan unnlate kostnadsføring av aksjebasert avlønning ifølge rskl § 5-9a. Da vil kostnadsføringen først skje når aksjene utstedes/utbetalingen skjer til den ansatte.

Det kan merkes at det ikke skjer noen endring i selskapets egenkapital knyttet til kostnadsføringen der hvor opsjonen skal gjøres opp i aksjer. Det skjer en utvanning av eierandelen til de opprinnelige aksjonærene sammen med en overføring fra opptjent egenkapital til annen innskutt egenkapital. Sistnevnte følger av at kostnadsføringen medfører lavere overskudd som gir redusert overføring til opptjent egenkapital. Motposten til kostnadsføringen er annen innskutt egenkapital, som øker.

Se også nærmere omtale i Regnskapsloven - kommentarutgave (EY) § 5-9a.

Den regnskapspliktige må betale arbeidsgiveravgift på egenverdien ved utøvelse av opsjoner til ansatte. En metode for regnskapsføring er ifølge NRS 15A.5 å anse dette som en påløpt forpliktelse som skal avsettes for over opptjeningsperioden, hvor grunnlaget for avsetningen vil være forskjellen mellom markedspris og utøvelsespris på balansedagen.

Lønn

Lønnsopplysningsplikt: Fordel ved erverv av opsjoner i arbeidsforhold skal ikke rapporteres i a-ordningen ved tildelingen av opsjonen. Lønnsopplysningsplikten oppstår først senere (ved innløsningen), se neste punkt.

Skatteplikt for den ansatte: Hvis opsjonen gjelder aksjer eller grunnfondsbevis er det en særregel i sktl. § 5-14 3. ledd. Det er først ved innløsning eller salg av opsjonen at fordelen regnes som vunnet ved arbeid etter sktl. § 5-10. Dette betyr at fordel ved denne type opsjoner ikke skal skattlegges ved ervervet, men først når opsjonen innløses eller selges.

Skatt

Fradragsrett for arbeidsgiver: Selve tildelingen av opsjoner til ansatte gir ikke fradragsrett for arbeidsgiver. Eventuell fradragsrett oppstår senere (ved innløsningen), se neste punkt.

Stikkord: arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, kjøp, ansettelsesforhold

Innløsning/salg av opsjoner

Opsjonsordning for små, nyetablerte selskap

Spareordning for nøkkelansatte - syntetiske aksjer