Når den ansatte får opsjonen

Innløsning/salg av opsjoner

Opsjonsordning for små, nyetablerte selskap

Ordningen gjelder kun for ansatte som tiltrer stilling i oppstartselskapet 1. januar 2018 eller senere. Videre gjelder ordningen bare for opsjoner som blir tildelt 1. januar 2018 eller senere.

Formålet med opsjonsbeskatningsordning for slike selskap er blant annet å avhjelpe eventuelle likviditetsutfordringer knyttet til gjeldende opsjonsskatteregler for både selskapet og dets ansatte. Dette kan gjøre det lettere for slike selskap å rekruttere og holde på dyktige ansatte, og å gjennomføre prosjekter som er forventet å være lønnsomme. Det kan over tid bidra til økt verdiskaping og arbeidsplasser.

Denne opsjonsordningen innebærer utsatt lønnsbeskatning av opsjonsfordelen. Beskatningstidspunktet endres fra innløsningstidspunktet til tidspunktet for realisasjon av aksjen. På realisasjonstidspunktet skattlegges eventuell gevinst som en kombinasjon mellom lønnsinntekt og aksjegevinst, avhengig av hvordan verdien på aksjene har utviklet seg.

Det beregnes en skattepliktig opsjonsfordel på innløsningstidspunktet som skal skattlegges som lønn, men beskatningen skjer først når:

 • aksjene realiseres,
 • aksjene har vært eid i fem år,
 • den ansatte slutter i selskapet, eller
 • den ansatte flytter utenlands.

Opsjonsfordelen tilsvarer differansen mellom markedsverdi av aksjene og innløsningsprisen samt eventuell opsjonspremie. Maksimal opsjonsfordel per ansatt er kr 500 000 (økt til kr 1 mill. fra og med 1. januar 2020).

Øvrig verdistigning skattlegges som aksjeinntekt. Dersom verdien på aksjene synker fra innløsningstidspunktet til beskatningstidspunktet, reduseres den skattepliktige lønnsfordelen tilsvarende.

Vilkårene reguleres i FSFIN 1158 Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-14-12.

Vilkår:

Vilkår knyttet til den ansatte:

 • må tiltre stilling i oppstartselskapet 1. januar 2018 eller senere
 • ha en arbeidstid på minst 25 timer i uken
 • kan verken alene eller sammen med nærstående eie mer enn 5 prosent av aksjene

Inngår selskapet i et konsern gjelder vilkårene for den ansattes ansettelsesforhold i samtlige selskap i konsernet.

Vilkår knyttet til opsjonen:

 • opsjonen må bli tildelt den ansatte 1. januar 2018 eller senere
 • innløsning til aksjer kan tidligst skje tre år, og senest ti år, etter tildelingstidspunktet


Vilkår knyttet til selskapet:

 • selskapet må være et aksjeselskap
 • gjennomsnittlig antall årsverk må være 10 årsverk eller færre (økt til 12 årsverk fra 1. januar 2020)
 • driftsinntekter og balansesum må være 16 millioner kroner eller mindre, i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • selskapet kan ikke være eldre enn seks år, medregnet stiftelsesåret

Vilkårene gjelder for samtlige selskap i konsernet dersom selskapet inngår i et konsern.

Stikkord: nye, foretak, ansettelsesforhold

Spareordning for nøkkelansatte - syntetiske aksjer