Når den ansatte får opsjonen

Innløsning/salg av opsjoner

Opsjonsordning for små, nyetablerte selskap

Spareordning for nøkkelansatte - syntetiske aksjer

Skattedirektoratet har i BFU 11/2018 lagt til grunn at bonusen en ansatt vil ha rett på å få utbetalt etter bonusprogrammet vil anses som en fordel vunnet ved arbeid jf. sktl. § 5-1 (1). Fordelen forden ansatte vil være skattepliktig etter kontantprinsippet som vil si at tidfesting av bonusen skal skje det året "beløpet utbetales" eller "det oppstår adgang til å få beløpet utbetalt" jf. sktl. § 14-3 (1). Den anatte vil derfor ikke få utsatt beskatning om hun velger å la bonusen bli investert i det syntetiske aksjeprogrammet.

På samme tidspunkt vil arbeidsgiveravgiftplikten for arbeidsgiveren jf. ftrl. § 23-2 og innrapporteringsplikten etter sktfvl. § 7-2 første ledd oppstå. Dette gjelder også for fradragsretten for arbeidsgiveren for bonusutbetalingene, som skal tidfestes på samme tidspunkt jf. sktl. § 14-2 annet ledd (realisasjonsprinsippet).

Dette medfører at verken den ansatte eller arbeidsgiveren kan få utsatt forfall av skatt eller arbeidsgiveravgift ved at bonusen investeres i syntetiske aksjer. Det samme gjelder for fradragsretten for kostnader til bonusutbetaling.

Stikkord: arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, kommandittselskap, ansettelsesforhold