PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Refusjon overtidsmat etter bilag - utover Skattedirektoratets forskuddssatser

  Overtidsmat

  • D5915 Overtidsmat
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Matpenger/overtidsmat
  Forskuddssats for trekkfrie matpenger 2017 2016
  Matpenger (mat ved overtid) kr 92 kr 89

  For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til mat (overtidsmat) begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats (se over).

  Forutsetninger:

  • At arbeidstaker faktisk kjøper mat
  • At arbeidstaker har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) eller mer.

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver refunderer utgifter til overtidsmat,

  • beløpet er over satsene fastsatt i Skattedirektoratets forskuddssatser, se «Satser -> Matpenger/overtidsmat» og
  • den ansatte har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben),

  er den ansatte skattepliktig for det overskytende beløp. Det er trekkplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt på beløpet, og det skal innrapporteres på a-meldingen.

  Se «Lønns-ABC 2014 -> Refusjon av arbeidstakerens kostnader til mat ved overtid - inntil kr 84» andre avsnitt.

  A-melding

  Dersom arbeidsgiver refunderer utgifter til overtidsmat som overstiger statens fastsatte forskuddssater, skal dette innrapporteres på a-melding som Kontantytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010, se «MVA-håndboken -> § 8-3. Andre begrensninger i fradragsretten» pkt. § 8-3 (1) d - Kost og naturalavlønning.

  Refusjon overtidsmat etter bilag - utover Skattedirektoratets forskuddssatser
  300 1193 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan