Fri parkering og lading på arbeidsplassen

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
6490 Annen leiekostnad
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Parkeringsplasser til fri benyttelse hos arbeidsgiver er ikke skattepliktig for den ansatte og skal ikke innrapporteres. Dette gjelder når arbeidsgiver stiller eide eller leide plasser til disposisjon for de ansatte. Bakgrunnen for at dette "frynsegodet" i henhold til praksis hos skattemyndighetene ikke behandles som skattepliktig naturalytelse angis i FIN 100605. Av praktiske årsake vil det være utfordrende for arbeidsgiver "å trekke opp brukbare grenser mellom geografiske områder med og uten økonomisk verdi av fri parkering. Dels blir det i mange tilfeller vanskelig å verdsette den enkeltes fordel der hvor en mer generell økonomisk verdi av fri parkering kan påvises."

I de tilfeller der arbeidsgiver refunderer arbeidstakerens kostnader til parkering på arbeidsplassen, vil dette være skattepliktig for den ansatte. Se temaet nedenfor om Arbeidsgivers refusjon av kostnader til parkering og ladestasjon på arbeidsplassen. Parkeringsutgifter på tjenestereiser er ikke skattepliktig for arbeidstaker. Utgiftsrefusjoner i tjeneste er under gitte vilkår heller ikke skattepliktig for den ansatte.

Stiller arbeidsgiver ladestasjon til el-bil til disposisjon for den ansatte ved arbeidsstedet, er heller ikke dette skattepliktig for den ansatte. Se temaet om arbeidsgivers refusjon av kostnader til parkering og ladestasjon på arbeidsplassen.

Se også Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på eventuelle kostnader til leie av parkeringsplasser som benyttes av arbeidstaker til privat parkering på arbeidsplassen, se mval. § 8-3 (1) d.

Kostnader til lading av el-bil som arbeidsgiver dekker må splittes i andel brukt privat og andel brukt i avgiftspliktig virksomhet.

Leier arbeidsgiver parkeringsplassene i forbindelse med leie av lokaler, vil det være fradrag for inngående merverdiavgift på kostnadene til leie av parkeringsplassene, tilsvarende som på lokalene. Se tema Leie av parkeringsplass tilknyttet leiet eiendom.

Stikkord: ansatte, biloppstillingsplass, el-bil, garasje, garasjeplass, parkeringsanlegg, parkeringshus, parkeringsplass, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, elbil

Arbeidsgivers refusjon av kostnader til parkering og ladestasjon på arbeidsplassen