Generelt

Skattemessig bosted

Kostbesparelse i hjemmet

Pendlergodtgjørelse (bilgodtgjørelse)

Arbeidsgiver dekker kostnader til kost og losji

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
7130 Reisekostnad, opplysningspliktig
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Skattedirektoratets satser for kost.

Lønn

Det må vurderes om det er snakk om fri losji eller fri bolig. Fordel ved å bo i ett rom alene eller sammen med noen, følger ifølge Skatte-ABC reglene om fritt losji, og da gjelder regelene nedenfor. Fordel ved å bo i mer enn ett rom, følger reglene om fri bolig.

Fordel i form av arbeidsgivers dekning av utgifter ved opphold utenfor hjemmet på grunn av arbeidet, er skattefri så langt den ikke overstiger:

  • Skattedirektoratets satser for kost eller det dokumenteres at høyere utgifter er medgått. Det gis ikke skattefritak for dekning av kost dersom det kan oppbevares og tilberedes mat i pendlerboligen, sktl. § 6-13 (1).
  • Dokumenterte utgifter til losji

Det gis ikke skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til kost og losji for arbeidstaker som er pendler og som får standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker eller som skattlegges etter særreglene om skattlegging av utenlandske arbeidstakere i skatteloven kapittel 19.

Se FSFIN § 5-15-5 (12).

Når pendleren får fri kost eller kost dekket etter regning, skal det beregnes kostbesparelse i hjemmet med satsen for fri kost alle måltider som fastsettes årlig av Skattedirektoratet. Se temaet om kostbesparelse i hjemmet.

Beløpet innrapporteres på a-meldingen.

A-meldingen
Stikkord: kostand, omkostning

Fradrag for merkostnader til kost og losji

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreiser - trekkfri

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreise - trekkpliktig

Bruttolønnsordning eller standardfradrag for utenlandske arbeidstakere