Generelt

Skattemessig bosted

Kostbesparelse i hjemmet

Pendlergodtgjørelse (bilgodtgjørelse)

Arbeidsgiver dekker kostnader til kost og losji

Fradrag for merkostnader til kost og losji

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreiser - trekkfri

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreise - trekkpliktig

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7130 Reisekostnad, opplysningspliktig
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Arbeidsgivers dekning av pendlerens reiseutgifter til besøk i hjemmet som ikke oppfyller vilkårene for trekkfritaket, er skattepliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig og skal innrapporteres på A-meldingen. For vilkårene for trekkfritak, se Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreiser - trekkfri.

A-melding

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: reisekostnader, kommandittselskap

Bruttolønnsordning eller standardfradrag for utenlandske arbeidstakere