Generelt

Skattemessig bosted

Kostbesparelse i hjemmet

Pendlergodtgjørelse (bilgodtgjørelse)

Arbeidsgiver dekker kostnader til kost og losji

Fradrag for merkostnader til kost og losji

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreiser - trekkfri

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7130 Reisekostnad, opplysningspliktig
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Pendlere kan ha fradragsrett for merkostnader ved å bo utenfor hjemmet, sktl. § 6-13. Fradrag for kostnader til besøksreiser til hjemmet er regulert i sktl. § 6-44, jf. FSFIN § 6-44 A, se spesielt FSFIN § 6-44-5. Fradraget er begrenset til den del av beløpet som overstiger kr 23 100 (2020) / kr 22 700 (2019), og gis ikke for beløp som overstiger kr 97 000 (2019/2020) i året.

Dekker arbeidsgiveren merutgifter som arbeidstakeren ville kunne kreve fradrag for på grunn av sin pendlerstatus, vil dette i utgangspunktet være skattefritt for mottakeren (nettometoden). Arbeidsgiveren kan unnlate å trekke forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift av naturalytelser, utgiftsrefusjon og utgiftsgodtgjørelser som skal dekke slike merutgifter.

Refusjon

Refunderer arbeidsgiver faktiske utgifter i forbindelse med pendlerens besøk i hjemmet er dette trekkfritt etter reglene i sktbf. § 5-6-11 (1).

Arbeidsgivers dekning av pendlers dokumenterte utgifter til flybilletter på besøksreiser til hjemmet innenfor EØS, skal ikke medregnes i beløpsgrensen på kr 97 000 (2019/2020). Dvs. at når arbeidsgiver refunderer utgifter til slike flybilletter, så er dette skattefritt for EØS-pendleren. Utgifter til pendleres besøksreiser med fly fra/til utenfor EØS-området skal tas med i beløpsgrensen over.

Inntektsåret 2019:

1. januar 2019 ble reglene om arbeidsgivers dekning av flybilletter på besøksreiser endret slik at også slike kostnader skulle gå inn under beløpsgrensen i sktbf. § 5-6-11 (1). I en pressemelding 28. juni 2019 endret regjeringen reglene slik at arbeidsgivers dekning av flybilletter for pendlers besøksreiser til hjemmet (pendlerreiser) innenfor EØS, allikevel kunne dekkes skattefritt slik reglene var i 2018. Endringen hadde tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2019. I inntektsåret 2019 trengte altså ikke arbeidsgivere å trekke forskuddsskatt når de dekker slike flybilletter for sine pendlere. Dersom det allikevel er trukket skatt for slike reiser i 2019, kan pendlerne enten få tilbakebetalt pengene som en del av skatteoppgjøret eller de kan be om at skattetrekket blir korrigert.

A-melding

Naturalytelse

Dersom arbeidsgivereren kjøper billetter eller sørger for fri transport i forbindelse med pendlers besøk i hjemmet, er dette en trekkfri naturalytelse når:

  • billetter kjøpt hos reiseselskapet er under beløpsgrensen i sktbf. § 5-6-10 (1) bokstav a annet punktum. Beløpsgrensen i sktbf. § 5-6-10 (1) bokstav a, gjelder ikke for pendleres besøksreiser med fly innenfor EØS-området
  • arbeidsgiver besørger transporten ved å eie eller disponere plass på kommunikasjonsmiddel, se sktbf. § 5-6-10 bokstav a første punktum.

Trekkfritaket for arbeidsgivers dekning av besøksreiser til hjemmet gjelder ikke for pendler som har fått skattekort med standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker eller skattekort for arbeidstaker som skattlegges etter særreglene om skattlegging av utenlandske arbeidstakere i skatteloven kapittel 19, jf. FSFIN § 5-11-1 (2), se sktbf. § 5-6-10 bokstav a tredje punktum.

Det gis ikke skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til besøksreiser til hjemmet for arbeidstaker som er pendler og som får standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker eller som skattlegges etter særreglene om skattlegging av utenlandske arbeidstakere i skatteloven kapittel 19, se FSFIN § 5-15-5 (12).

Inntektsåret 2019:

1. januar 2019 ble reglene om skattefri dekning av pendlers besøksreiser med fly endret slik at også slike kostnader skulle gå inn under beløpsgrensen i sktbf. § 5-6-10 (1) bokstav a. I en pressemelding 28. juni 2019 endret regjeringen reglene slik at arbeidsgivers dekning av flybilletter for pendlers besøksreiser til hjemmet innenfor EØS, allikevel kunne dekkes skattefritt slik reglene var i 2018. Endringen hadde tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2019. Arbeidsgivere trengte altså ikke trekke forskuddsskatt når de dekket slike flybilletter for sine pendlere i inntektsåret 2019. Dersom det allikevel er trukket skatt for slike reiser i 2019, kan pendlerne enten få tilbakebetalt pengene som en del av skatteoppgjøret eller de kan be om at skattetrekket blir korrigert.

A-melding

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: bussbilletter, båtbilletter, fergebilletter, fergekort, flybilletter, pendlere, pendling, togbillett, bussbilett, ferjebilletter, ferjekort, jernbane, reisekostnader, kommandittselskap

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreise - trekkpliktig

Bruttolønnsordning eller standardfradrag for utenlandske arbeidstakere