Generelt

Skattemessig bosted

Kostbesparelse i hjemmet

Pendlergodtgjørelse (bilgodtgjørelse)

Arbeidsgiver dekker kostnader til kost og losji

Fradrag for merkostnader til kost og losji

Satser

Skattedirektoratets fradragssatser

Skatt

Fradrag for merutgifter ved kost og losji som følge av at den ansatte må bo utenfor hjemmet pga. arbeidet er regulert i sktl. § 6-13 og FSFIN § 6-13-1. Se mer om fradragsretten for kost, losji og besøksreiser til hjemmet i Skatte-ABC.

Det gis ikke fradrag for merutgifter til kost når pendleren kan tilberede mat i tilknytning til pendlerboligen (hybel/brakke med kokemulighet). Se forøvrig Skattedirektoratets fradragssatser.

Kreves det fradrag for kost etter faktiske utgifter, jf. sktl. § 6-13 (2), skal det foretas fradrag for kostbesparelse i hjemmet. For beregning av fordelsbeskatningen for kostbesparelse i hjemmet, brukes satsen for Fri kost - alle måltider. Det kreves i tillegg at utgiftene kan dokumenteres med kvitteringer, bilag o.l.

Fradragsretten for kost og losji er begrenset til 24 måneder. Det betyr at ved sammenhengende arbeidsopphold vil fradragsretten for kost- og losjikostnader avskjæres når skattyter har krevd fradrag i 24 måneder. Fristen løper selv om den ansatte har kortvarige brudd i pendlingen (ferie, sykmelding, permittering eller jobber fast hjemmefra ett eller flere døgn per uke). For de som allerede var pendlere før 1. januar 2018, vil beregningen av tidsbegrensningen starte 1. januar 2018.

Legg merke til at dersom arbeidsgiver dekker kostnadene til kost og/eller losji for ansatte i pendlerbolig uten kokemuligheter, vil ikke tidsbegrensningen på 24 måneder gjelde. Dette er uavhengig av om godtgjørelsen gis etter satser, refusjon eller naturalytelse. Det vil si at det etter den 24. måneden vil kunne oppstå en situasjon der skattyter ikke lenger har rett til å kreve fradrag, men likevel vil kunne motta kostnadsdekning fra arbeidsgiver skattefritt og trekkfritt.

Dekker arbeidsgiver pendlerens merutgifter til kost etter sats, vil pendleren ikke ha krav på fradrag for merutgifter. Dersom arbeidsgiver dekker et lavere beløp enn satsen, vil pendleren få fradrag for differansen mellom sats og mottatt beløp. Fradrag etter sats gjelder også dersom den ansatte benytter egen brakke eller campingvogn, se egen sats for losji i Skatte-ABC og mer om fradrag ved bruk av egen campingvogn i Skatte-ABC.

Skatteetaten har også en fin veileder for å bestemme om en arbeidstaker er pendler og i så fall hvilke fradrag som kan kreves i skattemeldingen.

Stikkord: kostand, omkostning

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreiser - trekkfri

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreise - trekkpliktig

Bruttolønnsordning eller standardfradrag for utenlandske arbeidstakere