Generelt

Skattemessig bosted

Kostbesparelse i hjemmet

Pendlergodtgjørelse (bilgodtgjørelse)

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7130 Reisekostnad, opplysningspliktig
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Satser for pendlergodtgjørelse (kilometersatser)

Lønn

Besøksreiser

Arbeidsgiver kan utbetale pendlergodtgjørelse (bilgodtgjørelse) til dekning av pendlers besøksreiser til hjemmet, se skattebetalingsforskriften § 5-6-13 (5). Denne godtgjørelsen er trekkfri så lenge Skattedirektoratets kilometersats for reisefradrag ikke overskrides og vilkårene i sktbf. § 5-6-13 (5) er oppfylt.

Pendleren må levere en underskrevet oppgave som må inneholde:

  • arbeidstakerens navn og adresse
  • opplysning om at det er besøksreise
  • dato for besøksreisen
  • start- og endepunkt for reisen
  • kjørelengde

Dersom det brukes en høyere sats enn den som er fastsatt av Skattedirektoratet, skal det overskytende beløpet rapporteres som lønn.

Når bruk av privatbil til hjemreiser utenfor EØS-området kan dokumenteres, kan trekkfri godtgjørelse utbetales etter samme km-satser som for hjemreiser innenfor EØS.

Maksimal trekkfri godtgjørelse for hele inntektsåret kan utbetales opp til beløpsgrensen i sktl. § 6-44 (1) med reduksjon av bunnfradraget. Se omtale med eksempel i Skatte-ABC.

Kost og losji på selve reisen skal ikke tas med i beregningen av de samlede reiseutgiftene.

Dersom pendleren dekker sine egne flybilletter, er det mulig å få fradrag for dette på skattemeldingen ved å dokumentere kostnadene. Se begrensning

A-melding

Reiser foretatt før 1. januar 2019:

Frem til 2019 kunne pendlere til hjem innenfor EØS i tillegg til bilgodtgjørelse som nevnt over få dekket faktiske kostnader til ferge og bom skattefritt. Reglene ble strammet inn med virkning for reiser foretatt fra 1.1.2019 slik at kr 97 000 er en maksgrense for hva skattyter/pendleren kan motta skattefritt fra arbeidsgiver. Bom- og fergeutgifter inngår altså i beløpsgrensen for trekkfri dekning etter sktbf. § 5-6-10 (1) bokstav a og 5-6-11 (1).

Reise mellom hjem og arbeid

Reiseutgifter mellom hjem og arbeid er i utgangspunktet skattepliktig for den ansatte dersom arbeidsgiver dekker slike kostnader.

Arbeidstaker kan imidlertid fradragsføre reise mellom hjem og arbeid direkte i sin skattemelding etter Takseringsreglene § 1-3-9 fratrukket minstebeløpet, se Reisefradrag. Fradragsretten er ikke avhengig av fremkomstmiddelet som er brukt eller om du sitter på med andre.

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: besøksreise, bilgodtgjørelse pendler, hjemreise, kilometersats, kilometersatser, kjøregodtgjørelse, km sats, km satser, pendler, pendling, reisegodtgjørelse, sats kilometer, kommandittselskap, bilgodtgjøring, kjøregodtgjørelse, bilgodgjørelse, kilometergodtgjørelse, kjøregodtgjøring, bilgodtgjørelse

Arbeidsgiver dekker kostnader til kost og losji

Fradrag for merkostnader til kost og losji

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreiser - trekkfri

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreise - trekkpliktig

Bruttolønnsordning eller standardfradrag for utenlandske arbeidstakere