Generelt

Skattemessig bosted

Når yrkesaktive pendler mellom bolig på arbeidsstedet og annen bolig må det avgjøres hvilken av boligene som skal anses som arbeidstakerens hjem (skattemessig bosted). Skattemessig bosted er regulert i skatteloven § 3-1 og FSFIN § 3-1 A.

For mer informasjon, se emnet Bosted - skattemessig bosted i Skatte-ABC.

Type pendlerboliger

Selvstendig bolig

I forskrift til skatteloven er definisjonen av begrepet selvstendig bolig, FSFIN § 3-1-4, utdypet og følgende krav gjelder for at hus eller leilighet regnes som en selvstendig bolig:

 • boenheten har minst 30 kvadratmeter primærrom
  (P-rom)/boareal. Bor det flere personer i boenheten, må primærrom økes med 20 kvadratmeter for hver ytterligere beboer i boenheten som er fylt 15 år
 • boenheten har innlagt vann og avløp
 • pendleren eier eller disponerer boenheten for et tidsrom som må forutsettes å få en varighet på minst ett år. Flytter arbeidstakeren til ny bolig må tiden regnes separat for hver bolig, selv om arbeidsplassen ikke endres
 • pendleren har tilgang til boenheten alle ukens dager, også i helgene og perioder hvor vedkommende ikke arbeider.

Ved fastsettelse av boenhetens P-rom/boareal kan pendleren regne det arealet som kun disponeres av pendleren selv pluss andel av fellesarealet. Fellesarealet skal ikke legges til dersom det bor 7 eller flere i boenheten som har fylt 15 år.

Uselvstendig bolig

Dersom boligen ikke er selvstendig, se kriteriene over, er den en uselvstendig bolig.

Type pendlere

Familiependlere

For å komme under begrepet familiependler må en pendler:

 • ha en ektefelle/registrerte partnere (gjelder ikke for meldepliktige samboere*)
 • (hvis ugift) ha felles hjem med barn som i løpet av året ikke fyller 22 år eller mer (egne barn, fosterbarn eller adoptivbarn). Det er ikke stilt krav til at barnet forsørge
 • bo sammen med egne søsken, herunder halvsøsken og adoptivsøsken, men bare såfremt vedkommende forsørger minst en av dem.

*Se folketrygdloven § 25-4 første ledd første punktum, jf. § 1-5 for definisjon på meldepliktige samboere.

Dersom en pendler er separert betraktes pendler som enslig med mindre ektefellene flytter sammen igjen. Det er ingen forskjell mellom samlivsbrudd eller formell separasjon. Skilte personer er ikke ektefeller selv om de bor sammen og vil bli behandlet som samboere.

Uavhengig av tidsfordelingen mellom hjem/pendlerbolig, vil en familiependlers hjem være der ektefelle, barn mv. er bosatt, se FSFIN § 3-1-2. Dersom ektefellene kun har ett hjem felles, vil dette gå foran eventuelle hjem som er felles med andre. Dersom ektefellene pendler mellom flere felles boliger, finnes den skattemessige boligen etter følgende rangering:

 • felles hjem med barn
 • selvstendig bolig
 • uselvstendig bolig

Er det umulig å skille etter disse kriteriene, er den skattemessige boligen der hvor ektefellene til sammen har sin overveiende døgnhvile.

For familiependlere er det ikke stilt spesifikke krav til hyppighet av pendlingen. Pendlingen må i imidlertid skje så ofte at boligen kan anses som felles hjem, når en også tar de øvrige forhold i betraktning, se FSFIN § 3-1-5 (1). Skatte-ABC mener at det normalt bør være minst tre til fire hjemreiser med overnatting i året.

Enslige pendlere

Er en pendler ikke en familiependler, blir reglene for enslige pendlere brukt, se FSFIN § 3-1-3. Det er et krav for å komme inn under reglene for enslig pendlere at det er et rimelig antall, regelmessige og hyppige besøk til den bolig som anses som skattemessig bosted.

Ved fastsettelse av skattemessig bosted skilles det mellom enslige som er 21 år eller yngre ved utgangen av inntektsåret og enslige som er 22 år eller eldre ved utgangen av inntektsåret.

Pendler er 22 år eller eldre i inntektsåret

Pendling mellom foreldrehjem og annen selvstendig bolig - den selvstendige boligen anses som hjem.

Rangering:

 • Selvstendig bolig
 • Foreldrehjem
 • Uselvstendig bolig

Kravet til reisehyppighet er regelmessig hjembesøk minst hver tredje uke. I tillegg skal avstand, reisemuligheter og økonomi legges til grunne i vurderingen. Se FSFIN § 3-1-5 (2). Kravet om hjembesøk minst hver tredje uke er ment som et sterkt utgangspunkt, men ikke som et ufravikelig krav. Med kort reiseavstand til foreldrehjemmet eller annet hjem, må det kreves hyppigere besøk. Se mer i Skatte-ABC. Ved spesielle situasjoner slik som ved f.eks. koronapandemien, kan det foreligge spesielle forhold som gir grunn til å fravike kravet om hjembesøk minst hver tredje uke. Dette vil for eksempel klart være tilfellet når hjemreise ikke er mulig på grunn av stengte grenser, manglende flyavganger eller hjemreise vil medføre karantene i 14 dager. Se SKD 310320.

Pendlere som har overveiende døgnhvile i foreldrehjemmet, kan kreve å bli registrert bosatt hos foreldrene. Frist for innsending av slikt krav er 1. november med virkning fra 1. januar neste år. Krav som er innfridd kan ikke reverseres på et senere tidspunkt uten at bosituasjonen er vesentlig endret.

Pendler er 21 år eller yngre i inntektsåret

Pendling mellom foreldrehjem og annen bolig - foreldrehjemmet anses som hjem.

Rangering:

 • Foreldrehjem
 • Selvstendig bolig
 • Uselvstendig bolig

Kravet til hjemreise hver tredje uke gjelder ikke for pendlere som er 21 år eller yngre. Besøkene til den boligen som regnes som det skattemessige bostedet, må være regelmessig og hyppig ut i fra hva som anses som rimelig etter forholdene. Skatte-ABC sier: «Som et utgangspunkt for vurderingen kan en legge til grunn at hjemreise ca. hver sjette uke er tilstrekkelig.»

For definisjon av foreldrehjem, se FSFIN § 3-1-3 (4).

Det kan være hensiktsmessig for en enslig pendler å fortsette å være registrert som bosatt i en bolig selv om han/hun flytter til en annen bolig i en annen kommune. Se FSFIN § 3-1-3 (5) for mer informasjon om kravene.

Samboere som pendler

Dersom ingen av samboerne har felles hjem med barn eller forsørgende søsken, behandles de etter reglene for enslige pendlere. Gjelder også for meldepliktige samboere og selv om den ene samboer forsørger den andre. Se folketrygdloven § 25-4 første ledd første punktum, jf. § 1-5 for definisjon på meldepliktige samboere. For samboere med felles barn og/eller begge har særkullsbarn eller der den ene samboer har barn og ikke den andre, se Skatte-ABC.

Særregel om fortsatt skattemessig bosted

Enslige pendlere og ektefeller som pendler mellom forskjellige boliger kan etter krav fremsatt overfor skattekontoret få skattemessig bosted fastsatt etter sammenligningsregelen, jf. FSFIN § 3-1-3 (5). For ektefeller må begge fremsette et slikt krav. For mer om dette, se Skatte-ABC.

Kostbesparelse i hjemmet

Pendlergodtgjørelse (bilgodtgjørelse)

Arbeidsgiver dekker kostnader til kost og losji

Fradrag for merkostnader til kost og losji

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreiser - trekkfri

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreise - trekkpliktig

Bruttolønnsordning eller standardfradrag for utenlandske arbeidstakere