PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Type pendlere

  Pendlere

  Familiependlere

  For å komme under begrepet familiependler må en pendler:

  • ha en ektefelle/registrerte partnere (gjelder ikke for meldepliktige samboere*)
  • (hvis ugift) ha felles hjem med barn som i løpet av året ikke fyller 22 år eller mer (egne barn, fosterbarn eller adoptivbarn). Det er ikke stilt krav til at barnet forsørge
  • bo sammen med egne søsken, herunder halvsøsken og adoptivsøsken, men bare såfremt vedkommende forsørger minst en av dem.

  *Se folketrygdloven § 25-4 første ledd første punktum, jf. § 1-5 for definisjon på meldepliktige samboere.

  Dersom en pendler er separert betraktes pendler som enslig med mindre ektefellene flytter sammen igjen. Det er ingen forskjell mellom samlivsbrudd eller formell separasjon. Skilte personer er ikke ektefeller selv om de bor sammen og vil bli behandlet som samboere.

  Uavhengig av tidsfordelingen mellom hjem/pendlerbolig, vil en familiependlers hjem være der ektefelle, barn mv. er bosatt, se FSFIN § 3-1-2. Dersom ektefellene kun har ett hjem felles, vil dette gå foran eventuelle hjem som er felles med andre. Dersom ektefellene pendler mellom flere felles boliger, finnes den skattemessige boligen etter følgende rangering:

  • felles hjem med barn
  • selvstendig bolig
  • uselvstendig bolig

  Er det umulig å skille etter disse kriteriene, er den skattemessige boligen der hvor ektefellene til sammen har sin overveiende døgnhvile.

  Det er ingen krav til antall hjemreiser per. år. Se FSFIN § 3-1-5 (1) for krav til besøkshyppighet. Skatte-ABC mener at det normalt bør være minst tre til fire hjemreiser med overnatting i året.

  Enslige pendlere

  Er en pendler ikke en familiependler, blir reglene for enslige pendlere brukt, se FSFIN § 3-1-3. Det er et krav for å komme inn under reglene for enslig pendlere at det er et rimelig antall, regelmessige og hyppige besøk til den bolig som anses som skattemessig bosted.

  Pendler er 22 år eller eldre i inntektsåret:

  Pendling mellom foreldrehjem og annen selvstendig bolig - den selvstendige boligen anses som hjem.

  Rangering:

  • Selvstendig bolig
  • Foreldrehjem
  • Uselvstendig bolig

  Kravet til reisehyppighet er regelmessig hjembesøk minst hver tredje uke. I tillegg skal avstand, reisemuligheter og økonomi legges til grunne i vurderingen. Se FSFIN § 3-1-5.

  Pendlere som har overveiende døgnhvile i foreldrehjemmet, kan kreve å bli registrert bosatt hos foreldrene. Frist for innsending av slikt krav er 1. november med virkning fra 1. januar neste år. Krav som er innfridd kan ikke reverseres på et senere tidspunkt uten at bosituasjonen er vesentlig endret.

  Pendler er 21 år eller yngre i inntektsåret:

  Pendling mellom foreldrehjem og annen bolig - foreldrehjemmet anses som hjem.

  Rangering:

  • Foreldrehjem
  • Selvstendig bolig
  • Uselvstendig bolig

  Kravet til hjemreise hver tredje uke gjelder ikke for pendlere som er 21 år eller yngre. Besøkene til den boligen som regnes som det skattemessige bostedet, må være regelmessig og hyppig ut i fra hva som anses som rimelig etter forholdene. Skatte-ABC sier: «Som et utgangspunkt for vurderingen kan en legge til grunn at hjemreise ca. hver sjette uke er tilstrekkelig.»

  For definisjon av foreldrehjem, se FSFIN § 3-1-3 (4).

  Det kan være hensiktsmessig for en enslig pendler å fortsette å være registrert som bosatt i en bolig selv om han/hun flytter til en annen bolig i en annen kommune. Se FSFIN § 3-1-3 (5) for mer informasjon om kravene.

  Samboere som pendler

  Dersom ingen av samboerne har felles hjem med barn eller forsørgende søsken, behandles de etter reglene for enslige pendlere. Gjelder også for meldepliktige samboere og selv om den ene samboer forsørger den andre. Se folketrygdloven § 25-4 første ledd første punktum, jf. § 1-5 for definisjon på meldepliktige samboere. For samboere med felles barn og/eller begge har særkullsbarn eller der den ene samboer har barn og ikke den andre, se Skatte-ABC.

  Stikkord:

  • bopel,
  • diett Norge,
  • pendling,
  • kostgodtgjørelse,
  • diett,
  Type pendlere
  411 1378 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan