Innledning

Forskuddsfakturering kostnadsføring

Forskuddsfakturering inntektsføring

Periodisering av påløpte kostnader ved periodeslutt/ årsslutt

Opptjent, ikke fakturert inntekt

Forskudds-/delbetalte kostnader

Forskudd fra kunder

Konto
2900 Forskudd fra kunder
Kredit

Temaet tar for seg bokføring av forskuddsinnbetalinger fra kunder. Inntekten resultatføres når den er opptjent.

Merverdiavgift

Merverdiavgiften følger salgsdokumentet jf mval § 15-9 og blir ført i den perioden fakturadato viser.

Bokføring

Forskudd fra kunder skal balanseføres mot konto 2900 Forskudd fra kunder og inntektsføres når varen/tjenesten er levert. Forskuddet står som en gjeld i balansen frem til varen/tjenesten er levert.

Bokføringsforslag

Nærmere omtale av forskudd fra kunder i forbindelse med anleggskontrakter finner du i Anleggskontrakter - Regnskapsføring.

Skatt

Betalingstidspunktet, herunder forskuddsbetaling fra kunder og utsatt betaling (kreditt), påvirker ikke tidfestingen av en inntekt.

Hovedregelen for skattemessig tidfesting av inntekter er realisasjonsprinsippet. Realisasjonsprinsippet innebærer at en inntekt skal tidfestes (tidligere kalt periodiseres) til det året skattyter har fått en ubetinget rett til ytelsen, jf sktl § 14-2 første ledd, annet pkt.

Spørsmålet om når selgeren har fått en ubetinget rett til ytelsen, må tolkes konkret fra sak til sak. Se mer om inntektsføring under punktet om skattemessig behandling ovenfor.

Stikkord: periodiseringer