Innledning

Forskuddsfakturering kostnadsføring

Forskuddsfakturering inntektsføring

Periodisering av påløpte kostnader ved periodeslutt/ årsslutt

Opptjent, ikke fakturert inntekt

Forskudds-/delbetalte kostnader

Konto
1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader
Debet

Temaet tar for seg bokføring ved forskuddsbetaling og delbetaling av varer og tjenester.

Forskuddsbetaling vil si at varen eller tjenesten blir betalt før den er levert, og ved delbetaling så betales fakturaen over flere avdrag.

Mervediavgift

Tidfestingen av hvilken periode merverdiavgiften skal føres i, bestemmes av når salgsdokumentasjonen er utstedt, jf mval § 15-9 første ledd.

Bokføring

Bokføringsforslag

Skatt

Den skattemessige tidfestingen av kostnader hos skattyter skjer uavhengig av når betalingen skal skje eller faktisk skjer. Forskuddsbetaling vil derfor ikke fremskyve tidfestingen. Dette gjelder selv om skattyteren har forpliktet seg til å betale på forskudd og har mottatt faktura, f eks ved inngåelse av leieavtale.

Se mer om tidfesting av kostnader under punktet om skattemessig behandling ovenfor.

Stikkord: akonto, a-konto, forskuddsbetaling, periodiseringer, a-konto, akonto, kostand, omkostning

Forskudd fra kunder