Innledning

Forskuddsfakturering kostnadsføring

Forskuddsfakturering inntektsføring

Konto
2965 Forskuddsbetalt inntekt
Kredit

Temaet tar for seg merverdiavgiftsbehandling og periodisering ved forskuddsfakturering.

Merverdiavgift

Merverdiavgiften skal følge perioden salgsdokumentasjonen er utstedt jf mval § 15-9.

Bokføring

Faktura for avgiftspliktige varer og tjenester kan i følge mval. § 15-10 (3) ikke utstedes før tidligst ved levering. I enkelte tilfeller er det imidlertid gitt anledning til å fakturere avgiftspliktige varer og tjenester på forskudd. I henhold til bokføringsforskriften § 5-2-6 kan salgsdokument for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende utstedes før levering har funnet sted, begrenset til en periode på ett år. Det samme gjelder også for adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsesparker. Salgsdokumentet skal om mulig utstedes innenfor det kalenderåret leveringen finner sted.

Se temaet om forskuddsfakturering.

Ifølge regnskapsloven § 4-1 nr. 2 skal inntekter resultatføres i den periode de er opptjent, dvs. når varen er levert eller tjenesten utført. Dersom det forskuddsfaktureres, må det derfor foretas en regnskapsmessig periodisering av inntektene.

Periodisering av inntekt

Skatt

Betalingstidspunktet, herunder forskuddsbetaling fra kunder og utsatt betaling (kreditt), påvirker ikke tidfestingen av en inntekt.

Hovedregelen for skattemessig tidfesting av inntekter er realisasjonsprinsippet. Realisasjonsprinsippet innebærer at en inntekt skal tidfestes (tidligere kalt periodiseres) til det året skattyter har fått en ubetinget rett til ytelsen, jf sktl § 14-2 første ledd, annet pkt.

Spørsmålet om når selgeren har fått en ubetinget rett til ytelsen, må tolkes konkret fra sak til sak. Se mer om inntektsføring under punktet om skattemessig behandling ovenfor.

Stikkord: fast eiendom, husleie, husleieinntekt, ikke opptjent inntekt, periodiseringer, uopptjent inntekt, utleie, leasing, forhåndsfakturering

Periodisering av påløpte kostnader ved periodeslutt/ årsslutt

Opptjent, ikke fakturert inntekt

Forskudds-/delbetalte kostnader

Forskudd fra kunder