Innledning

Forskuddsfakturering kostnadsføring

Konto
1700 Forskuddsbetalt leiekostnad
Debet

Temaet tar for seg merverdiavgiftsbehandling og periodisering ved forskuddsfakturering.

Merverdiavgift

Merverdiavgiften skal følge perioden salgsdokumentasjonen er utstedt jf mval § 15-9.

Bokføring

Faktura for avgiftspliktige varer og tjenester kan i følge mval. § 15-10 (3) ikke utstedes før tidligst ved levering. I enkelte tilfeller er det imidlertid gitt anledning til å fakturere avgiftspliktige varer og tjenester på forskudd. I henhold til bokføringsforskriften § 5-2-6 kan salgsdokument for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende utstedes før levering har funnet sted, begrenset til en periode på ett år. Det samme gjelder også for adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsesparker. Salgsdokumentet skal om mulig utstedes innenfor det kalenderåret leveringen finner sted.

Se temaet om forskuddsfakturering.

Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt jf regnskapsloven § 4-1 nr. 3.

Periodisering av kostnad

Skatt

Den skattemessige tidfestingen av kostnader hos skattyter skjer uavhengig av når betalingen skal skje eller faktisk skjer. Forskuddsbetaling, enten den er basert på en forskuddsfaktura eller ikke, vil derfor ikke fremskyve tidfestingen. Dette gjelder selv om skattyteren har forpliktet seg til å betale på forskudd og har mottatt faktura, f eks ved inngåelse av leieavtale.

Se mer om tidfesting av kostnader under punktet om skattemessig behandling ovenfor.

Stikkord: forskuddsbetalte kostnader, husleie, leie fast eiendom, periodiseringer, kostand, omkostning, leasing, forhåndsfakturering

Forskuddsfakturering inntektsføring

Periodisering av påløpte kostnader ved periodeslutt/ årsslutt

Opptjent, ikke fakturert inntekt

Forskudds-/delbetalte kostnader

Forskudd fra kunder