Innledning

Forskuddsfakturering kostnadsføring

Forskuddsfakturering inntektsføring

Periodisering av påløpte kostnader ved periodeslutt/ årsslutt

Opptjent, ikke fakturert inntekt

Konto
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt
Debet
3009 Opptjent, ikke fakturert inntekt
Kredit

Temaet tar for seg inntekter som er opptjent, men ikke fakturert ved periodeslutt.

Merverdiavgift

Merverdiavgiften følger salgsdokumentet jf mval § 15-9 og blir ført i den perioden fakturadato viser.

Bokføring

I følge regnskapsloven § 4-1 nr. 2 skal inntekter resultatføres i den perioden de er opptjent, dvs. når varen er levert eller tjenesten utført.

I de tilfeller der varen/tjenesten er levert til kunden, men ikke fakturert i samme periode, må den opptjente inntekten periodiseres slik at inntekten kommer i den perioden varen/tjenesten er levert til kunden.

Et eksempel på dette er en tjeneste som er utført i desember, men ikke blir fakturert før i starten av januar. Tjenesten er da utført og opptjent i desember, og inntekten må føres tilbake til desember, se eksempelet under.

Eksempelet viser en føring med merverdiavgift

Skatt

Hovedregelen for skattemessig tidfesting av inntekter er realisasjonsprinsippet. Realisasjonsprinsippet innebærer at en inntekt skal tidfestes (tidligere kalt periodiseres) til det året skattyter har fått en ubetinget rett til ytelsen, jf sktl § 14-2 første ledd, annet pkt. Betalingstidspunktet, herunder utsatt betaling/etterskuddsbetaling (kreditt), påvirker ikke tidfestingen av en inntekt.

Spørsmålet om når selgeren har fått en ubetinget rett til ytelsen, må tolkes konkret fra sak til sak. Ved gjensidig bebyrdende avtaler (dvs at begge partene skal yte noe), vil selgeren ha en ubetinget rett til ytelsen når han eller hun har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen, f eks levert salgsobjektet til kjøper eller stilt lokaler til disposisjon for leietaker. Dersom en vare eller tjeneste leveres i desember men ikke faktureres eller betales før i januar, skal inntekten like fullt tas til inntekt hos skattyter i desember.

Se mer om inntektsføring under punktet om skattemessig behandling ovenfor.

Stikkord: etterskuddsfakturert husleie, periodiseringer, leasing

Forskudds-/delbetalte kostnader

Forskudd fra kunder