Innledning

Forskuddsfakturering kostnadsføring

Forskuddsfakturering inntektsføring

Periodisering av påløpte kostnader ved periodeslutt/ årsslutt

Konto
2960 Annen påløpt kostnad
Kredit
6700 Revisjonshonorar
Debet

Temaet tar for seg periodisering av kostnader og merverdiavgift for tjenester som er påløpt i en periode og fakturert i en annen periode.

Merverdiavgift

Merverdiavgiften skal føres i den perioden kostnaden er fakturert, altså når salgsdokumentasjonen er utstedt jf mval § 15-9 første ledd.

Bokføring

Ifølge regnskapsloven § 4-1 nr 3, skal utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Dette kalles sammenstillingsprinsippet.

I de tilfeller der en kostnad er påløpt i en periode, men ikke fakturert, skal kostnaden avsettes i perioden den er påløpt, slik at det kommer til fradrag i samme periode som tilhørende inntekt.

Ved årsslutt skal det avsettes for påløpte kostnader, altså det avsettes for tjenester som er utført frem til balansedagen. Tjenester utført i desember blir ofte fakturert i januar, noe som medfører at det arbeid som er utført i desember skal avsettes i desember.

Periodisering av revisjonskostnader

Skatt

Den skattemessige tidfestingen av kostnader skjer uavhengig av når betalingen skal skje eller faktisk skjer. Betaling etter at varen eller tjenesten er mottatt vil derfor ikke utsette tidfestingen.

Se mer om tidfesting av kostnader under punktet om skattemessig behandling ovenfor.

Stikkord: avsetning, etterskuddsfakturert husleie, periodiseringer, revisjonshonorar, leasing, revisorgodtgjørelse, kostand, omkostning

Opptjent, ikke fakturert inntekt

Forskudds-/delbetalte kostnader

Forskudd fra kunder