Personalrabatter

Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Personalrabatt på varer og tjenester er i utgangspunktet en skattepliktig naturalytelse for den ansatte, se sktl. § 5-10 (1) a og § 5-12. Fordelen verdsettes til omsetningsverdi, se sktl. § 5-3.

Selv om det foreligger tilknytning til arbeidsforholdet, vil skatteplikt være avhengig av at arbeidstakeren har oppnådd en privatøkonomisk fordel ifølge SKD 060519 punkt 1. Dette betyr at man må ha mottatt en fordel som andre må betale for å oppnå. Dersom man har mottatt en rabatt og prisen man må betale anses som allment tilgjengelig, utgjør rabatten ingen skattepliktig fordel. For at en pris skal anses som allment tilgjengelig, må den være tilgjengelig for alle, uavhengig av tilknytning til spesielle bransjer eller arbeidsgivere.

For rimelig lån til ansatte i finansieringsinstitusjoner, f.eks. bankansatte, vil reglene i sktl. § 5-12 (4) og FSFIN § 5-12 A gå foran reglene om skattefritak for personalrabatter i FSFIN § 5-15-3. Se også UTV 2008/934.

A-melding

Skattefrie personalrabatter

Reglene om personalrabatter er endret med virkning for rabatter som gis 1. januar 2019 og senere. De gjelder både for ansatte og styremedlemmer, men ikke for aksjonærer som ikke er ansatt.

Fra 1. januar 2019 gjelder:

Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 15. november 2018 ble erstattet av en ny prinsipputtalelse 6. mai 2019, se SKD 060519. Reglene i denne prinsipputtalelsen skal gjelder fra 1. januar 2019.

Ifølge FSFIN § 5-15-3 må disse vilkårene være oppfylt for at rabatten skal være skattefri for den ansatte:

 • samlet rabatt kan ikke være mer enn kr 8 000 per år
 • rabatten kan være på 100% (kan gis gratis) så lenge den ikke overstiger beløpsgrensen (Historikk: I forbindelse med statsbudsjettet for 2019 ble det vedtatt at rabatten ikke kunne være på mer enn 50% av omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Stortinget vedtok 2. april 2019 å øke grensen til 100%)
 • varen eller tjenesten må produseres eller omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller i et annet selskap i samme konsern (dette gjelder uavhengig av hvem som gir rabatten jf neste kulepunkt)
 • rabatten må være gitt av arbeidsgiver eller annet selskap i samme konsern, eller av arbeidsgivers leverandører eller kunder*

Oppfyller ikke rabatten ovennevnte vilkår er hele rabatten (fordelen) skattepliktig for den ansatte. Dette gjelder dog ikke hvis det er beløpsgrensen på kr 8 000 som er overskredet. Overstiger samlet rabatt kr 8 000, vil kun det overskytende beløpet være skatte-, trekk- og avgiftspliktig forutsatt at de andre vilkårene for skattefrihet er oppfylt.

* Merk at varer eller tjenester fra arbeidsgivers leverandører eller kunder må være samme type varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet (inkludert konsernselskap). Se nærmere om vilkåret om at det skal være samme type vare eller tjeneste i SKD 060519 punkt 3. Det er verdt å merke seg at det der gis et eksempel som innebærer at klær fra to ulike klesmerker ikke er å anse som samme type vare. Rabatt hos leverandøren for klær som ikke selges i arbeidsgivers klesforretningen, omfattes ikke av reglene om personalrabatt og er derfor skattepliktig i sin helhet. Se også andre konkrete eksempler i SKD 060519 Spørsmål og svar - naturalytelser punkt 3.

Personalrabatter på varer som ikke omsettes hos arbeidsgiver (eller konsernselskap) kan være skattefri innenfor reglene om skattefrie gaver. Se eksempel i SKD 060519 Spørsmål og svar punkt 3.20. Forskjellen mellom reglene om personalrabatt og gaveregelen er at det for sistnevnte er et krav om at gaven ytes som en generell ordning i bedriften, men det er på den annen side ikke noe vilkår om at varen eller tjenesten som ytes må omsettes i arbeidsgivers virksomhet.

Personalrabattreglene som gjelder for konsernselskap gjelder ikke tilsvarende for franchise-kjeder.

Varen eller tjenesten skal verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Med omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet menes ifølge den prisen som er allment tilgjengelig for forbrukere for samme vare eller tjeneste på kjøps-/bestillingstidspunktet. Når fordelen skal verdsettes, er det ikke adgang til å benytte gjennomsnittsrabatter, sjablongmessig omsetningsverdier eller lignende, med mindre annet følger av særlige bestemmelser. Grunnlaget for beregningen av personalrabatter skal være det samme, uavhengig av i hvilket omsetningsledd i verdikjeden den ansatte arbeider. Arbeidsgiver har rett, men ikke noen plikt, til å identifisere lavest mulig omsetningsverdi. Hvis det er rabatter eller tilbudspriser på en vare eller tjeneste som er allment tilgjengelig på kjøps- eller bestillingstidspunktet, kan man legge denne reduserte prisen til grunn som omsetningsverdi. Dette gjelder også ved vurdering av om beløpsgrensen for skattefrie personalrabatter er nådd. Se mer detaljer rundt dette i SKD 060519 punkt 2. Se også følgende punkter i SKD 060519 Spørsmål og svar - naturalytelser:

 • Når tredjeparten ikke gir nødvendig informasjon om verdien
 • Verdien på ukurant varer i egen bedrift
 • Rabatt ved bruk av kredittkort

Se eget tema for verdsettelse av naturalytelser generelt.

For virksomheter som selger varer og tjenester i sluttbrukermarkedet, vil det normalt være enkelt å dokumentere gjeldende omsetningsverdi (salgspris). Det kreves ikke særskilt dokumentasjon dersom arbeidsgiver velger å legge til grunn sine ordinære priser (kasseprisen/ veiledende pris). Dersom det skal legges til grunn en lavere verdi enn prisen i egen virksomhet, kan denne prisen for eksempel dokumenteres med et bilde av en annonse, prisliste eller lignende som viser pris på samme produkt på tidspunktet varen ble kjøpt og betalt. Se mer detaljer rundt dette i SKD 060519 punkt 2.

Avklaringer rundt om en rabatt kvalifiserer som en personalrabatt:

 • Familiemedlemmer eller venner tilgodeses med rabatter
 • Etter at arbeidsforholdet er opphørt
 • Den ansattes enkeltpersonforetak
 • Rabatt til aksjonær og aksjonærs ektefelle
 • Rimelig rente boliglån gjennom bransje-/interesseforening

En rabattfordel må være innvunnet for å kunne skattlegges. Tidspunktet for innvinning av rabattfordelen bestemmer på hvilket tidspunkt skatteplikten for rabatten skal bedømmes. Hvis kjøpskontrakten ble inngått i 2018 og rabatten oppfylte vilkårene for rimelig personalrabatt etter reglene som gjaldt før 1. januar 2019, er rabatten ikke skattepliktig senere heller. Når det gjelder avtaler om løpende ytelser, som for eksempel leasingavtaler, vil rabatt på løpende ytelser som betales og dermed opptjenes etter 1. januar 2019 være omfattet av de nye reglene om personalrabatt.

Avgrensninger mot andre områder:

 • Personalrabatt arbeidsgivers restaurant eller rimelig velferdstiltak?
 • Personalrabatt bilutleie eller privat bruk av arbeidsgivers bil?
 • Rimelig lån fra arbeidsgivers forretningsforbindelse
Persontransportsektoren

Ansatte i transportselskap har tidligere ikke blitt skattlagt for billige eller gratis privatreiser med arbeidsgivers egne transportmidler. Det var tidligere ingen øvre beløpsgrense for verdien den ansatte kunne motta uten å bli skattlagt. De nye reglene innebærer at samlede rabatter som kan mottas skattefritt er 8 000 kroner per år, når rabatten anses som en personalrabatt. De generelle reglene for verdsettelse gjelder også i transportsektoren, dvs. omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet.

Se nærmere i SKD 060519 punkt 3 om hvilke varer og tjenester og selskaper personalrabattreglene gjelder for i transportbransjen. Eksempelvis kan selskap som utfører vedlikehold av busser/tog, legging av togskinner, utleie av tog mv. ikke gi skattefrie personalrabatter på persontransporttjenester, med mindre selskapet inngår i samme konsern som det selskapet som omsetter den aktuelle reisetjenesten. Rabatter på fribilletter på persontransport som gis til ansatte i slike selskaper, skal behandles som fordel oppnådd gjennom tredjepart.

Transportnæringen har gjennom overgangsbestemmelser i endringsforskrift fått utsettelse av fristen slik at de kan få tilpasset løsningene for personalbilletter til de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Da SKD 060519 ble avgitt var fristen satt til 1. juli 2019, men med denne endringsforskriften er fristen nå forlenget med ett år til 1. juli 2020.

Frem til januar 2019 gjaldt:

Før forskriftsendringen måtte disse vilkårene være oppfylt for at rabatten skulle være skattefri for den ansatte:

 • varen eller tjenesten må produseres eller omsettes i arbeidsgivers virksomhet
 • rabatten må anses som rimelig og
 • vareuttaket må anses å dekke et vanlig privat forbruk

Rabatten anses som rimelig dersom:

 • prisen den ansatte betaler for varen eller tjenesten ikke er lavere enn arbeidsgivers kostpris inkl. indirekte kostnader og
 • rabatten normalt ikke er større enn storkunderabatter

Oppfyller ikke rabatten disse kriteriene, vil fordelen som den ansatte oppnår, være skattepliktig fullt ut.

Skattefrie personalrabatter føres på inntektskonto tilhørende den varen eller tjenesten som kjøpes med faktisk kjøpspris. Dersom kjøpsprisen er så lav at det i tillegg til salget dreier seg om gave vil fordelen være skattepliktig fullt ut.

Arbeidsgivers rapporteringsplikt

Det er ingen krav til rapportering av skattefrie rabatter, se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2 første ledd første punktum. Rapporteringsplikt foreligger kun for den skattepliktige delen, se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2 tredje ledd. Fristen for innberetning følger de vanlige reglene om innberetning for den måneden rabatten gis. Hvis rabatten er gitt av andre (kunder, leverandører mv.) gis det to måneders utsatt frist slik at arbeidsgiver har nok tid til å hente inn informasjon. Utsatt rapportering gir også utsatt beskatning/skattetrekk.

Se nærmere omtale i SKD 060519 punkt 1.

Stikkord: ansattrabatt, fordel rabatt ansatt, kick back, kickback, rabatt ansatt, rabatter ansatt, rabatter personal, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Mva ved salg med personalrabatt til ansatte