PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Personalrabatter

  Personalrabatter

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Personalrabatt på varer og tjenester er i utgangspunktet en skattepliktig naturalytelse for den ansatte, se sktl. § 5-10 (1) a og § 5-12. Fordelen verdsettes til omsetningsverdi, se sktl. § 5-3.

  For rimelig lån til ansatte i finansieringsinstitusjoner, f.eks. bankansatte, vil reglene i sktl. § 5-12 (4) og FSFIN § 5-12 A gå foran reglene om skattefritak for personalrabatter i FSFIN § 5-15-3. Se også UTV 2008/934.

  A-melding

  Personalrabatter som er av en slik karakter at de skal innrapporteres på den ansatte, skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Unntak

  Reglene om personalrabatter er endret med virkning for rabatter som gis 1. januar 2019 og senere.

  Fra januar 2019 gjelder:

  Ifølge FSFIN § 5-15-3 må disse vilkårene være oppfylt for at rabatten skal være skattefri for den ansatte:

  • samlet rabatt kan ikke være mer enn kr 7000 per år (rabattens verdi beregnes i forhold til omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet)
  • hvis det gis mer enn 50 prosent rabatt, er den ikke skattefri i det hele tatt
  • varen eller tjenesten må produseres eller omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller i et annet selskap i samme konsern (dette gjelder uavhengig av hvem som gir rabatten jf neste kulepunkt)
  • rabatten må være gitt av arbeidsgiver eller annet selskap i samme konsern, eller av arbeidsgivers leverandører eller kunder

  Oppfyller ikke rabatten ovennevnte vilkår er hele rabatten (fordelen) skattepliktig for den ansatte. Dette gjelder ikke hvis det er beløpsgrensen på kr 7000 som er overskredet. Hvis samlet rabatt overstiger kr 7000, vil kun det overskytende bli skattepliktig forutsatt at de andre vilkårene for skattefrihet er oppfylt.

  Med omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet menes den prisen som er allment tilgjengelig for forbrukere for samme vare eller tjeneste på kjøps-/bestillingstidspunktet. Grunnlaget for beregningen av personalrabatter skal med dette være det samme, uavhengig av i hvilket omsetningsledd i verdikjeden den ansatte arbeider.

  Hvis det er rabatter eller tilbudspriser på en vare eller tjeneste som er allment tilgjengelig på kjøps- eller bestillingstidspunktet, kan man legge denne reduserte prisen til grunn som omsetningsverdi. Dette gjelder også ved beregning av maksgrensen på 50 prosent rabatt.

  Et eksempel på personalrabatt på tjenester er at det gis personalrabatt på leie av formuesobjekter som også leies ut i arbeidsgivers virksomhet.

  Skattedirektoratet ga en prinsipputtalelse den 15.11.2018 om hvordan man skal forstå de nye reglene.

  Frem til januar 2019 gjaldt:

  Før forskriftsendringen måtte disse vilkårene være oppfylt for at rabatten skulle være skattefri for den ansatte:

  • varen eller tjenesten må produseres eller omsettes i arbeidsgivers virksomhet
  • rabatten må anses som rimelig og
  • vareuttaket må anses å dekke et vanlig privat forbruk

  Rabatten anses som rimelig dersom:

  • prisen den ansatte betaler for varen eller tjenesten ikke er lavere enn arbeidsgivers kostpris inkl. indirekte kostnader og
  • rabatten normalt ikke er større enn storkunderabatter

  Oppfyller ikke rabatten disse kriteriene, vil fordelen som den ansatte oppnår, være skattepliktig fullt ut.

  Skattefrie personalrabatter føres på inntektskonto tilhørende den varen eller tjenesten som kjøpes med faktisk kjøpspris. Dersom kjøpsprisen er så lav at det i tillegg til salget dreier seg om gave vil fordelen være skattepliktig fullt ut.

  Arbeidsgivers rapporteringsplikt

  Det er ingen krav til rapportering av skattefrie rabatter, se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2 første ledd første punktum. Rapporteringsplikt foreligger kun for den skattepliktige delen, se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2 siste ledd. Fristen for innberetning følger de vanlige reglene om innberetning for den måneden rabatten gis. Hvis rabatten er gitt av andre (kunder, leverandører mv.) gis det to måneders utsatt frist slik at arbeidsgiver har nok tid til å hente inn informasjon. Utsatt rapportering gir også utsatt beskatning/skattetrekk.

  Stikkord:

  • ansattrabatt,
  • fordel rabatt ansatt,
  • personalrabatt,
  • personalrabatter,
  • rabatt,
  • rabatt ansatt,
  • rabatter,
  • rabatter ansatt,
  • rabatter personal,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • ansatt,
  Personalrabatter
  430 1403 104 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan