Kjøp og påkostning av kjøretøy

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

Merverdiavgift

Det er fradrag for merverdiavgift på kjøp og påkostning for alle kjøretøy som brukes i persontransportvirksomhet, herunder personkjøretøy, se mval. § 8-4 (1) bokstav c. Personkjøretøy er definert i fmva. § 1-3-1. Varebil klasse 1 ble likestilt med personkjøretøy i merverdiavgiftsregelverket med virkning fra 1. juli 2004. Fradragsretten omfatter også kjøp av slike kjøretøy som bruktimporteres fra utlandet.

Kjøp av brukte omregistreringspliktige kjøretøy (tidligere registrert i Norge) omfattes av reglene for avgiftsfritt salg, se mval. § 6-7 (3), og det vil følgelig ikke være aktuelt med fradrag for inngående mva for slike kjøretøy. Omregistreringsavgift behandles som del av anskaffelseskost. Se «Omregistreringsavgift»

Kjøp av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift omfattes av reglene for avgiftsfritt salg, se mval. § 6-7 (1), og gir ikke fradragsrett.

Unntak

Kjøp av fartøy på minst 15 meter, herunder chartring (utleie av fartøy med besetning), omfattes av reglene for avgiftsfritt salg, merverdiavgiftsloven § 6-9 (1) a, og gir følgelig ikke fradragsrett.

Bokføring

Alternativ balansekonto som kan benyttes er konto 1249 Andre transportmidler.

Stikkord: bilutstyr, bobil, bruksbåt, bruktbil, buss, drosje, drosjebiltransport, ekstrautstyr, minibuss, persontransportvirksomhet, taxi, tilleggsutstyr, campingbil, kommandittselskap, taxi, idrett, tilleggsutstyr, drosje, ekstrautstyr, erverv

Drift og vedlikehold av kjøretøy

Leie av personkjøretøy

Utleie av kjøretøy

Salg av persontransport (innenlands)

Formidling av persontransport (innenlands)

Formidling av persontransport (innenlands), unntak

Salg av persontransport med tilknytning til utlandet (kabotasje)

Formidling av persontransport (utenlands)