Kjøp og påkostning av kjøretøy

Drift og vedlikehold av kjøretøy

Leie av personkjøretøy

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6440 Leie transportmidler
Debet

Personkjøretøy er definert i fmva. § 1-3-1. Varebil klasse 1 ble likestilt med personkjøretøy i merverdiavgiftsregelverket med virkning fra 1. juli 2004.

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på leie av personbiler som brukes i persontransportvirksomhet, jf. mval. § 8-4 (1) bokstav c.

Leie av kjøretøy som ikke faller inn under definisjonen av personkjøretøy og som brukes i persontransportvirksomhet, er uavhengig om det blir bruk i persontransportvirksomhet, fradragsberettiget for inngående merverdiavgift på leiebeløpet, se mval. § 8-1.

Stikkord: bruksbåt, buss, drosje, drosjebiltransport, leasing, leiebil, taxi, kommandittselskap, taxi, idrett, leie, leasing, drosje, personbil

Utleie av kjøretøy

Salg av persontransport (innenlands)

Formidling av persontransport (innenlands)

Formidling av persontransport (innenlands), unntak

Salg av persontransport med tilknytning til utlandet (kabotasje)

Formidling av persontransport (utenlands)