Kjøp og påkostning av kjøretøy

Drift og vedlikehold av kjøretøy

Leie av personkjøretøy

Utleie av kjøretøy

Salg av persontransport (innenlands)

Formidling av persontransport (innenlands)

Formidling av persontransport (innenlands), unntak

Salg av persontransport med tilknytning til utlandet (kabotasje)

MVA
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 %
Konto
3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Avgiftsfri kabotasje

Persontransporttjenester er fritatt fra avgiftsplikten i de tilfeller der transport skjer:

  • utenfor merverdiavgiftsområdet
  • direkte til eller fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet og
  • det er sluttet avtale om sammenhengende transport fra et sted i merverdiavgiftsområdet til et sted utenfor merverdiavgiftsområdet, eller omvendt, se mval. § 6-28

For tilknytningstransport er vilkår for fritak at

  1. det på forhånd er inngått avtale om sammenhengende transport
  2. billett er utstedt fra første avreisested i merverdiavgiftsområdet til endelig bestemmelsessted utenfor merverdiavgiftsområdet eller omvendt
  3. hele transporten skjer med samme type transportmiddel
  4. påfølgende transport påbegynnes innen 24 timer og står i direkte forbindelse med den første, se fmva. § 6-28-1 (1).

Slik tilknytningstransport kan være f.eks. tog, taxi og buss til og fra flyplass. Det har ingen betydning for fritaket om transporten skjer med et transportmiddel som går i rute eller er chartret, eller om videre reise innebærer skifte av stasjon, lufthavn, båthavn mv. dersom vilkårene ellers er oppfylt, se fmva. § 6-28-1 (2).

Kabotasje er tillatt for:

  • turbiltransport
  • spesiell rutetransport når det foreligger en kontrakt mellom transportøren og oppdragsgiveren
  • rutetransport når det er en del av en internasjonal rute, og det er meningen å møte transportbehovet innenfor et bymessig område, eller til og fra tilstøtende bymessige områder

For definisjon av merverdiavgiftsområdet, se mval. § 1-2 (2).
Se mval. § 6-28, fmva. § 6-28 og MVA-håndboken for mer om transporttjenester i tilknytning til utlandet.
Se også SKD 050304 pkt. 3. Fritak for persontransport direkte til eller fra utlandet.

Cruiseskip på gjennomfart i norsk avgiftsområde anses ikke for å drive avgiftspliktig virksomhet med persontransport i Norge. I SKD 130504 har Skattedirektoratet lagt til grunn at det heller ikke skal beregnes merverdiavgift av omsetning av serveringstjenester ombord på slike gjennomfartscruise. Dersom passasjerene går i land og benytter seg av transporttjenester som for eksempel buss, trikk, bane eller tog, vil imidlertid dette anses som vanlig innenlands transport, uavhengig av om passasjerene kan knyttes til slikt gjennomfartscruise eller ikke. Se SKD 040504.

Avgiftsplikt for kabotasje

En utenlandsk transportør som utfører oppdrag i Norge, og har en omsetning på over 50 000 kroner i løpet av en tolvmåneders periode, blir merverdiavgiftspliktig i Norge etter de vanlige avgiftsreglene, og må registrere seg i Enhetsregisteret og Merverdiavgiftsregisteret. Disse utenlandske transportørene må da beregne og betale merverdiavgift av oppdragene som de påtar seg. Grensen på 50 000 kroner gjelder kabotasjekjøring totalt.

Stikkord: billetter, billettformidling, bruksbåt, buss, bussbilletter, båtbilletter, drosjebiltransport, fergebilletter, fergekort, ferger, flybussbillett, flytogbillett, jernbane, persontransporttjenester, persontransportvirksomhet, tog, togbillett, transfertrafikk, kommandittselskap, bussbilett, taxi, idrett, ferjebilletter, ferjekort, ferje, jernbane, tog, omsetning, nye, bøter

Formidling av persontransport (utenlands)