Kjøp og påkostning av kjøretøy

Drift og vedlikehold av kjøretøy

Leie av personkjøretøy

Utleie av kjøretøy

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Det skal beregnes utgående merverdiavgift på utleie av kjøretøy, se mval. § 3-1.

Merk at dersom det er gjort fradrag for mva på personkjøretøy i utleievirksomhet eller som middel i persontransportvirksomhet, og kjøretøyet selges eller omdisponeres til ikke fradragsberettiget bruk før det har gått tre år (2014 og tidligere) eller fire år (f.o.m. 1. januar 2015) (fra registreringsdato), skal den fradragsførte merverdiavgiften tilbakeføres. Se mval. § 9-6 og tema Salg av brukte kjøretøy (driftsmiddel) - Tilbakeføring av tidligere fradragsført mva.

Unntak

Utleie av fartøy med/uten fører og evt. mannskap på minst 15 meter, herunder chartring (utleie av fartøy med besetning), er fritatt for avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 6-9 (4) b.

Bokføring

Ved utleie av varige driftsmidler så kan konto 3611 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig, benyttes.

Stikkord: bruksbåt, buss, drosje, drosjebiltransport, leasing, taxi, utleiebil, kommandittselskap, taxi, idrett, leie, drosje, leasing

Salg av persontransport (innenlands)

Formidling av persontransport (innenlands)

Formidling av persontransport (innenlands), unntak

Salg av persontransport med tilknytning til utlandet

Formidling av persontransport (utenlands)