Kjøp / innførsel

Salg

Salg - tilknyttede varer og tjenester

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
Kredit
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Følgende er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd:

  • Omsetning av varer og tjenester i form av nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av oljeboringsplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet, se mval. § 6-11 (2)
  • Berging av plattformer som nevnt i mval. § 6-11 (1), se mval. § 6-11 (3)
  • Omsetning av varer og tjenester i form av nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av rørledninger mellom havområder utenfor MVA-området og land, se mval. § 6-11 (4)
Stikkord: boreplattformer, bygging, driftsutstyr, gassledninger, grunnboring, grunnundersøkelser, landanlegg, nordsjøen, nybygging, offshore, oljeboringsplattformer, oljeinstallasjoner, ombygging, pipeline, reparasjon, reservedeler, rigger, sokkelvirkosmhet, vedlikehold, nye, innstallasjoner, instalasjoner, vedlikehold, reparasjon, omsetning

Utleie