Kjøp / innførsel

Salg

Salg - tilknyttede varer og tjenester

Utleie

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
Kredit
3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Utleie av oljeboringsplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet er avgiftsfri omsetning, se mval. § 6-11 (1).

Fritaket omfatter også:

  • driftsutstyr som leveres/leies ut sammen med slike plattformer, se mval. § 6-11 (1)
  • utleie av slike plattformer til bruk utenfor MVA-området
Stikkord: boreplattformer, nordsjøen, offshore, oljeinstallasjoner, plattformer, rigger, rørledninger, sokkelvirksomhet, innstallasjoner, instalasjoner, kommandittselskap, leasing