PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Leieinntekt - lisenser

  Programvare og datasystemer

  • K3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
  • MVA3 - utgående mva, 25%

  Generelt

  I følge NRS (V) pkt. 7.3 Royalty og lisensinntekter skal royalty og lisensinntekter som betales for bruk av et foretaks eiendeler, for eksempel varemerker, patenter og datasystemer inntektsføres i samsvar med avtalens reelle innhold. I praksis vil ofte inntekten anses å være opptjent på lineær basis over avtalens løpetid, for eksempel når en lisenstaker har rett til å benytte en viss teknologi i en spesifisert tidsperiode.

  Les mer i NRS (V) pkt. 7.3 om skillet mellom et rent salg der inntekten opptjenes på salgstidspunktet, og en avtale som gir bruksrett der vederlaget er knyttet til fremtidig bruk av rettigheten og opptjenes i takt med bruken eller er vederlag for nedlagte kostnader knyttet til den rettighet som overdras og inntektsføres på det tidspunkt retten til bruk er etabler.

  I enkelte tilfeller er krav på lisensinntekt eller royalty avhengig av hvorvidt en hendelse inntreffer i fremtiden. I slike tilfeller vil inntekt vanligvis ikke være opptjent før hendelsen har inntruffet.

  Merverdiavgift

  Leieinntekter i forbindelse med lisenser som gir bruksrett til programvare eller datasystemer er avgiftspliktige etter mval. § 3-1.

  Dersom opplæring er inkludert i levering og bruk av programvare, vil denne kunne faktureres sammen med lisensinntektene og være en avgiftspliktig tjeneste. Opplæringen vil dermed ikke omfattes av avgiftsunntaket for undervisning, jf. mval. § 3-11. Se tema «Undervisning og kurs -> Avgiftspliktige tjenester i undervisningsvirksomhet» for avgiftspliktig opplæring som selges som en del av en vare eller tjeneste.

  Lisensinntektene med tilhørende opplæringstimer kan forskuddsfaktureres inntil et år iht. bff. § 5-2-6, se tema «Forskuddsfakturering -> Ved salg av varer og tjenester».

  Stikkord:

  • dataprogrammer,
  • dataprogramvare,
  • datasystem,
  • datasystemer,
  • EDB,
  • edb kostnader,
  • programvare,
  • programvare og datasystemer,
  • programvarer,
  • saldoavskrivning,
  • software,
  • leasing,
  • Kostand,
  • avskrivning,
  • mva,
  • kostnad,
  Leieinntekt - lisenser
  415 1379 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan