Purregebyr ved kjøp

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
Debet

Generelt

Purregebyr kan faktureres av fordringshaver ved utsending av en betalingspåminnelse. Dette gebyret skal dekke de omkostningene som påløper i forbindelse med purringen. Føres på konto 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget.

Merverdiavgift

Purregebyret vil ikke være utfakturert med merverdiavgift, jf. mval. § 4-1 (2).

Stikkord: gebyr kostnad, gebyrkostnad, kostnad, purregebyr, purreomkostninger, kostand, omkostning, kostnad, erverv

Purregebyr ved salg