PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Rabatter ved salg

  Rabatter

  Merverdiavgift

  Rabatter som er forhåndsavtalte, betingede og er gitt i forbindelse med salget skal komme til fradrag i avgiftsgrunnlaget. Dette gjelder både i den utgående og den inngående avgiften, se mval. § 4-2 (2).

  Enhver rabatt har sin bakgrunn i et varekretsløp, og det må anses av underordnet betydning om rabatt- og varestrømmen følger forskjellige kanaler. Så lenge rabatten er gitt i direkte tilknytning til avgiftspliktig salg, må rabatten anses som en reduksjon av det vederlag detaljisten skal erlegge (også i de tilfeller rabatten ytes direkte fra leverandør til detaljist). Salgsdokumentasjon kan derfor også utstedes av bonusutbetaler når denne indirekte har vært selger av varene rabattene er knyttet til, se UTV 2014/1461.

  Slike rabatter kan være:

  • forhåndsavtalt reduksjon av vederlag for varen selv om betingelsene inntrer etter salgsavtalens inngåelse
  • hentegodtgjørelse i form av at kjøper godskrives selgers omkostninger ved oppfyllelse av avtalen
  • kjøpeutbytte/kunderabatt som godskrives kjøper direkte i forbindelse med salget
  • kjøpeutbytte/bonus/rabatt som beregnes og godskrives kjøper ved årets slutt dersom:
   • det i salgsøyeblikket er inngått en bindende avtale
   • størrelsen på utbyttet/bonusen/rabatten er fastsatt
   • utbyttet/bonusen/rabatten er i form av et prisavslag og ikke en andel av overskudd
  • rabatter som gis ved betaling med bestemte kredittkort, se SKD 110618
  • erstatning for hyllevarer som en detaljist mottar fra leverandør når denne blir eneleverandør fordi detaljist slutter å kjøpe fra konkurrenter
  Aktuelle kontoer

  Kontoer for de ulike rabattene er avhengig av type varer som kjøpes og bokføres til debet på følgende kontoer:

  Type varesalg/rabatt Kontantrabatt Kvantumsrabatt Annen salgsinntektsreduksjon
  Salgsinntekt, avgiftspliktig konto 3081 konto 3085 konto 3089
  Salgsinntekt, avgiftsfri konto 3181 konto 3185 konto 3189
  Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet konto 3281 konto 3285 konto 3289

  Avgiftssatser

  Rabatt/bonus blir kreditert med samme avgiftssats som den tilhørende varen/tjenesten omsettes med. Dvs. at rabatt/bonus i forbindelse med omsetning av f.eks. matvarer krediteres med middels sats, mens rabatt/bonus i forbindelse med innenlands flyreiser krediteres med lav sats.

  Rabatt på kombinerte avgiftsfrie/avgiftspliktige ytelser

  Dersom rabatter gis ved omsetning av en "pakkeløsning" hvor "pakken" inneholder både avgiftsfrie og avgiftspliktige ytelser, skal reduksjonen av avgiftsgrunnlaget reduseres forholdsmessig. Det er ikke anledning til å henføre hele rabatten til den avgiftspliktige delen av den kombinerte ytelsen. Se SKD 171202.

  Eksempel - Bokføring av kundebonus

  I forbindelse med kjøp gjennom året opptjener kunden en kundebonus som beregnes og godskrives kunden ved årets slutt. Per 31.12.x1 har kunden opptjent kr 1 000 eks. mva i kundebonus. Dette blir utbetalt 01.02.x2.

  Bokføring per. 31.12.x1:

  Debet Kredit Beløp Mva-behandling Forklaring
  Konto 3089 Annen salgsinntektsreduksjon Konto 2961 Annen påløpt kostnad Kr 1 000 Ingen avgiftsbehandling Påløpt kundebonus for år x1

  Bokføring 01.02.x2:

  Debet Kredit Beløp Mva-behandling Forklaring
  Konto 2961 Annen påløpt kostnad Konto 3089 Annen salgsinntektsreduksjon Kr 1 000 Ingen avgiftsbehandling Påløpt kundebonus for år x1
  Konto 3089 Annen salgsinntektsreduksjon Kundereskontro Kr 1 250 Utg. avgift 25% Utgående kreditnota med kundebonus for år x1

  Utbetaling til kunde 15.02.x2:

  Debet Kredit Beløp Mva-behandling Forklaring
  Kundereskontro Konto for utbetaling Kr 1 250 Ingen avgiftsbehandling Utbetaling av kundebonus for år x1

  Alternativt dersom kunde bruker kundebonus til å betale ved kjøp:

  Debet Kredit Beløp Mva-behandling Forklaring
  Kundereskontro Konto 3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats Kr 1 250 Utg. avgift 25% Utbetaling av kundebonus for år x1

  Stikkord:

  • bonus,
  • kick back,
  • kickback,
  • kontantrabatter,
  • kundebonus,
  • kunderabatter,
  • kupongbevis,
  • kvantumsrabatt,
  • moms lav sats,
  • moms middels sats,
  • mva lav sats,
  • prisavslag,
  • rabattkuponger,
  • varebonus,
  • volumrabatt,
  • årsbonus,
  • årsrabatt,
  • mva,
  • merverdiavgift,
  • moms,
  • omsetning,
  Rabatter ved salg
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan