Nye bestemmelser fra 2019

Refusjon inntil sats i takseringsreglene

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5915 Overtidsmat
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Reglene under gjelder for inntektsåret 2018.
For gjeldende regler, se temaet om refusjon av overtidsmat.

Satser

Matpenger/overtidsmat

Lønn

Dersom arbeidsgiver som er underlagt tariffavtaler eller statlig regulativ refunderer utgifter til overtidsmat ved pålagt overtid og

  • refusjonen ikke overstiger den fastsatte satsen i takseringsreglene § 1-3-6,
  • tilfredsstiller legitimasjonskravene fastsatt i overenskomst mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjon eller i statlig regulativ og
  • sammenhengende fravær fra hjemmet er på 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) eller mer,

vil refusjonen være skattefri, trekkfri, arbeidsgiveravgiftsfri og ikke opplysningspliktig.

Takseringsreglene for hvert inntektsår kommer ikke før i november i samme år, men historisk sett har måltidssatsen i takseringsreglene vært lik Skattedirektoratets forskuddssatser.

Dersom fraværet er under 12 timer er refusjonen skattepliktig i sin helhet og arbeidstakeren skal føre overskuddet i sin skattemeldingen. Se Refusjon ved fravær fra hjemmet i mindre enn 12 timer.

Merverdiavgift

Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010, se MVA-håndboken om kost og naturalavlønning.

Stikkord: kommandittselskap

Refusjon utover sats i takseringsreglene

Refusjon ved fravær fra hjemmet i mindre enn 12 timer