Nye bestemmelser fra 2019

Refusjon inntil sats i takseringsreglene

Refusjon utover sats i takseringsreglene

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5915 Overtidsmat
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Reglene under gjelder for inntektsåret 2018.
For gjeldende regler, se temaet om refusjon av overtidsmat

Refusjon av utgifter til kost ved pålagt overtid som overgår satsen i takseringsreglene, skal beskattes av mottaker.

Satser

Matpenger/overtidsmat

Lønn

For refusjon av kostnader til mat ved pålagt overtid der utgiftsdekningen skjer i samsvar med satser og legitimasjonskrav fastsatt i tariffavtaler eller statlig regulativ, vil det beløpet som dekkes utover fastsatt sats i takseringsreglene § 1-3-6 være skattepliktig for den ansatte dersom sammenhengende fravær fra hjemmet er på 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) eller mer.

Refusjonen er trekkfri, arbeidsgiveravgiftsfri og ikke opplysningspliktig, men arbeidsgiver har anledning til å innrapportere beløpet. Den ansatte skal føre det skattepliktige beløpet i sin skattemeldingen. Se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-4 (6) og kommentarer i SKD 180110.

Takseringsreglene for 2018 kommer ikke før i november 2018, men historisk sett har måltidssatsen i takseringsreglene vært lik Skattedirektoratets forskuddssatser.

Merverdiavgift

Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010, se MVA-håndboken om kost og naturalavlønning.

Stikkord: kommandittselskap

Refusjon ved fravær fra hjemmet i mindre enn 12 timer